Snabborder
Du är här:
Shop
Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor

Allmänna villkor för e-shoppen

 

Avtal som ingås via www.felder-group.com/sv-se/shop (nedan kallad ”E-shoppen”) ingås med Felder KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Österrike, telefon: +43522358500, telefax: +43522356130, e-post: [email protected], registrerat i den regionala domstolens handelsregister i Innsbruck under handelsregisternummer: 213629k, med momsregistreringsnummer: ATU52453606, företrätt av Johann Georg Felder och Martin Felder (nedan kallat "Leverantören"). För avtal mellan Leverantören och de kunder som avses i avsnitt 1 nedan (nedan kallad "Kunden") som ingås via E-shoppen gäller dessa allmänna villkor (nedan benämnda "Villkoren").

 

1 Tillämpningsområde, definitioner

(1) Varuutbudet riktar sig uteslutande till personer med full rättshandlingsförmåga samt juridiska personer inom Europeiska unionen. Personer utan full rättshandlingsförmåga har endast rätt att ta del av det sortiment som erbjuds efter medverkan och tillstånd från deras vårdnadshavare eller annan företrädare enligt lag.

(2) Beställningar är endast möjliga med en leveransadress i Sverige.

(3) Bilder i E-shoppen är endast avsedda för produktpresentation och utgör inte ett juridiskt bindande anbud.

(4) För affärsförhållandet mellan Leverantören och Kunden gäller uteslutande Villkoren i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen. Kundens avvikande villkor erkänns inte såvida inte Leverantören uttryckligen godkänner deras giltighet skriftligen.

(5) Kunden är konsument i den mån Kunden är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Däremot är en näringsidkare varje fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

 

 

2 Slutande av avtal

(1) Presentationen av produkterna i E-shoppen är inte ett juridiskt bindande anbud utan en inbjudan att lämna ett anbud genom att lägga en beställning. Kunden kan välja produkter, i synnerhet verktyg och maskiner, från Leverantörens sortiment och lägga dem i en så kallad varukorg med knappen "lägg till artikel i varukorg". Genom att klicka på knappen "beställ med betalningsskyldighet" lägger Kunden en bindande beställning av de utvalda varorna. Innan beställningen skickas kan Kunden när som helst ändra och ta del av beställningsuppgifterna. Beställningen kan endast slutföras om Kunden, genom att kryssa i rutan, bekräftar att Kunden accepterar Leverantörens "Allmänna villkor", "Ångervillkor och mönster för retur" - vilka endast gäller för de Kunder som är konsumenter - och att Kunden har tagit del av "Riktlinje för integritetsskydd".

(2) Leverantören skickar sedan en automatisk mottagningsbekräftelse till Kunden via e-post där Kundens beställning framgår. Kunden kan skriva ut mottagningsbekräftelsen med funktionen "Skriv ut". Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast att Kundens beställning har mottagits av Leverantören och utgör inte en accept av Kundens anbud. Avtalet ingås först när Leverantören lämnat en bekräftelse att beställningen accepteras eller när varorna skickas. I händelse av att flera av de ovannämnda alternativen föreligger, ingås avtalet redan vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen först inträffat. Leverantören äger rätten att acceptera en beställning från Kunden upp till fyra (4) arbetsdagar från mottagandet av beställningen.

När beställningen accepteras, men senast när varorna levereras, erhåller Kunden avtalstexten (bestående av beställningen och Villkoren), information om ångerrätten för konsumenter och dataskyddsinformation på ett beständigt vis (e-post eller pappersutskrift). Avtalstexten sparas i enlighet med integritetspolicyn.

(3) Språket som anges för ingående av avtalet är uteslutande svenska. Översättningar till andra språk är endast för din information. I händelse av motsägelser mellan den svenska texten och översättningen har den svenska texten företräde.

 

3 Leverans, tillgänglighet av varor

(1) Leveranstider som anges av Leverantören beräknas från den tidpunkt då avtalet accepteras, förutsatt att inköpspriset har betalats i förskott (med undantag för fakturaköp). Om ingen leveranstid eller någon uppgift om avvikande leveranstid anges för en specifik vara i Leverantörens e-shop är leveranstiden 3 – 5 arbetsdagar. Vänligen observera alltid relevant information om varornas tillgänglighet i beställningsprocessen. Trots noggrann lagerföring kan det hända att en artikel säljs slut snabbare än förväntat. Leverantören avger därför ingen leveransgaranti. Erbjudandena i E-shoppen gäller därför endast under förbehåll, ”så länge lagret räcker”.

(2) Om det vid Kundens beställning inte finns några exemplar tillgängliga av någon av de av Kunden valda varorna ska Leverantören meddela Kunden detta senast när avtalet accepteras. Om varan är varaktigt otillgänglig kommer Leverantören att avstå från att acceptera beställningen. I detta fall kommer något avtal således inte till stånd.

(3) Om Leverantören efter avtalets ingående fastställer att Leverantören är permanent oförmögen att leverera de beställda varorna och att detta beror på en omständighet utanför Leverantörens kontrollansvar (t.ex. på grund av force majeure, pandemier, bristande leverans trots snabb ombeställning), är Leverantören berättigad att frånträda avtalet utan skadeståndsansvar. Leverantören förbinder sig att informera Kunden om sådana leveransproblem inom skälig tid och att återbetala samtliga betalningar som redan gjorts av Kunden.   

(4) Leverantören har rätt att göra delleveranser om leveranskostnaderna för delleveranserna bärs av Leverantören.

 

4 Registrering i vår E-shop, behandling av dina personuppgifter

I E-shoppen kan Kunden beställa varor som gäst eller som registrerad användare. Som registrerad användare behöver du inte ange dina personuppgifter varje gång. Istället kan du helt enkelt innan eller i samband med din beställning logga in på ditt kundkonto med din e-postadress och lösenordet som du valde när du registrerade dig. Registreringen i sig medför ingen skyldighet att köpa de varor som erbjuds av oss. För information om behandlingen av dina uppgifter, läs vår information om dataskydd som du hittar under följande länk "Riktlinje för integritetsskydd". När du registrerar dig väljer du ett personligt användarnamn och lösenord.

 

5     Äganderättsförbehåll/Återtagandeförbehåll

(1) De levererade varorna förblir Leverantörens egendom tills fullständig betalning har erlagts och Leverantören förbehåller sig rätten att återta de levererade varorna intill dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser rörande varorna.

 

(2) Om Kunden är näringsidkare gäller även följande:

Kunden har rätt att sälja varor som omfattas av äganderätts- respektive återtaganderättsförbehåll i den vanliga verksamheten. Kunden får dock inte pantsätta sådana varor eller överlåta dem som säkerhet. Om en vara med äganderättsförbehåll säljs överlåter Kunden samtliga fordringar från en sådan återförsäljning till Leverantören upp till det belopp som motsvarar fakturavärdet för Leverantörens anspråk, oavsett om detta sker före eller efter bearbetning av de varor som levererats med äganderättsförbehåll till leverantören. Leverantören accepterar denna överlåtelse. Oaktat Leverantörens rätt att driva in fordran själv, förblir Kunden även efter överlåtelsen berättigad att driva in fordran.  Leverantören förbinder sig därvid att inte driva in den överlåtna fordran så länge och i den utsträckning som Kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter mot Leverantören, ingen ansökan om konkurs, rekonstruktion eller ett liknande förfarande med anledning av Kundens betalningssvårigheter gjorts och det inte föreligger någon tillfälligt betalningsinställelse. I den mån de ovannämnda säkerheterna överstiger de säkrade fordringskraven med mer än 10 % är Leverantören skyldig att på begäran av Kunden efter eget val frigöra säkerheterna.

 

6 Priser och frakt

(1) Konsumenten är alltid skyldig att betala bruttopriset, det vill säga försäljningspris inklusive mervärdesskatt.

(2) Fraktkostnaderna anges på beställningssidan och bärs av Kunden.

(3) Varorna skickas, beroende på typ av vara, per post eller med en speditör.

Leverantören bär transportrisken om Kunden är konsument. Om varorna levereras med uppenbara transportskador, ber vi dig att omedelbart rapportera sådana skador till transportföretaget och att så snart som möjligt kontakta Leverantören. Underlåtenhet att reklamera transportskador eller kontakta oss påverkar inte dina rättigheter enligt lag. Däremot hjälper du oss att göra gällande egna anspråk gentemot transportören eller transportförsäkringen.

 

7 Betalningsmetoder, kvarhållningsrätt och kvittning

(1) Vilka betalningsmedel och betalningsmetoder som accepteras av Leverantören framgår av Leverantörens beställningssida.

(2) Kunden kan när som helst ändra betalningsmetoden som sparats på Kundens användarkonto.

(3) Köpeskillingen förfaller till betalning omedelbart vid avtalets ingående. Om förfallodatumet för betalningen bestäms enligt kalendern hamnar Kunden i dröjsmål om Kunden missar att betala senast på det datumet. Efter förfallodagen är Kunden skyldig att betala Leverantören dröjsmålsränta i enlighet med gällande lag.

(4) Kunden har endast rätt till kvittning om motkrav, som kunden vill kvitta med, har sin grund i samma avtal och är rättskraftigt fastställt, erkänt av Leverantören eller är obestritt.

(5) Kunden kan endast göra gällande retentionsrätt om motkravet har sin grund i samma avtal.

(6) Fakturafordran kan överlåtas till tredje part av Leverantören, särskilt för refinansieringsändamål eller i syfte att förenkla fullgörelse av betalningsskyldigheten. Leverantören påpekar att i händelse av överlåtelse, i enlighet med lagstadgade bestämmelser, kommer den information som krävs för överlåtelsen samt den information som krävs för att göra gällande de överlåtna fordringarna att överföras till tredje part.

 

8 Reklamationsfrist, påföljder vid fel i varan och garanti

(1) Om Kunden är konsument har Kunden alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av varan reklamera defekta varor, under förutsättning att Kunden meddelar Leverantören om felet inom skälig tid efter att Kunden upptäckt felet. I övrigt gäller de lagstadgade rättigheterna.

(2) Om Kunden är näringsidkare gäller en reklamationsfrist om 12 månader från leveransen. Om de levererade varorna är behäftade med fel har Kunden rätt att begära avhjälpande i form av åtgärdande av felet (t ex reparation) eller omleverans. Leverantören har rätt att välja typ av avhjälpande. Om avhjälpande misslyckas har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller, om de rättsliga kraven är uppfyllda, att häva avtalet. I övrigt gäller lagens bestämmelser och i synnerhet Kundens undersöknings- och reklamationsskyldigheten i enlighet med 20 §, 31 § och 32 § köplagen.

(3) Ytterligare garanti för de varor som levereras av Leverantören lämnas endast om detta uttryckligen anges i orderbekräftelsen för respektive artikel.

 

9 Ansvar

Leverantören är ansvarig för uppsåtlig skada och skada på grund av grov vårdslöshet. Dessutom är Leverantören ansvarig för skada på grund av försumlig överträdelse av förpliktelser, vars fullgörande krävs för att möjliggöra ett korrekt utförande av avtalet, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av avtalets syfte och vars efterlevande du som Kund ska kunna lita på. I det sistnämnda fallet är dock Leverantören endast ansvarig för förutsebara avtalstypiska skador. Detsamma gäller för överträdelser av Leverantörens medhjälpare.

Ovanstående undantag från ansvar gäller inte vid skada på liv, kropp och hälsa.

Eventuellt ansvar enligt Produktansvarslagen påverkas inte härav.

 

10 Konsuments ångerrätt

När konsument handlar via E-shoppen kan konsumenten enligt lag ha rätt att ångra köpet. Om inget undantag enligt lag föreligger har konsumenten rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar utan anledning. Ångerfristen börjar löpa från den dag då konsumenten eller en av konsumenten utvald tredje man, som inte är transportören, har tagit emot den sista varan i konsumentens beställning.

Vidare detaljer avseende hur konsumenten kan utöva sin ångerrätt, returnera varan samt ångerblankett och övriga villkor finns under länken ”Villkor för ångerrätt och ångerblankett”. Dessa kan när som helst hämtas och skrivas ut.

 

11. Integritetspolicy

(1) Personuppgifter (t.ex. titel, namn, adress, e-postadress) samlas in, behandlas och lagras av leverantören uteslutande i enlighet med tillämplig lagstiftning, särskilt General Data Protection Regulation (GDPR).

(2) Närmare information om dataskydd samt om typ, omfattning och syfte med insamling och användning av personuppgifter som utförs från vår webbsida finns i vår integritetspolicyn. Integritetspolicyn finns tillänglig under länken "Dataskydd". Denna kan hämtas och skrivas ut när som helst.

 

12 Tillämplig lag, tvistlösning, behörig domstol m.m.

(1) På dessa Villkor samt avtalsförhållandet mellan Leverantören och Kundenska svensk lag tillämpas. Den Internationella köplagen (CISGgäller inte.

(2) Tvister mellan Leverantören och Kunden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Den Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistelösning online under https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi utgår ifrån att vi alltid kan uppnå en tillfredsställande lösning för samtliga parter tillsammans med våra kunder. Därför och eftersom vi inte är skyldiga att delta i tvistlösningsförfarandet, deltar vi inte i detta förfarande. Vänligen kontakta oss på de angivna kontaktuppgifterna så kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt. Om parterna trots detta inte kan komma överens ska parternas tvist avgöras av allmän domstol i Sverige.

(4) Skulle en bestämmelse i dessa villkor vara eller bli ogiltig, påverkar detta inte giltigheten av de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga och icke bindande bestämmelsen ersätts i ett sådant fall genom lagen. Detsamma gäller om en viss rättsfråga omedvetet inte har reglerats i Villkoren (oförutsedd lucka).