Rychlá objednávka
Nacházíte se zde:
Shop
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len "VOP", spoločnosti Felder KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Rakúsko, telefón: + 43522358500, fax: + 43522356130, e-mail: [email protected], zapísanej v obchodnom registri Obvodného súdu Innsbruck pod číslom: 213629k, DIČ: ATU52453606, zastúpené Johannom Georgom Felder a Martinom Felder - ďalej len ako "Predávajúci" - platí pre zmluvy uzavreté prostredníctvom platformy www.felder-group.com/cs-sk/shop medzi Predávajúcim a Zákazníkmi uvedenými v bode 1 VOP - ďalej nazývanými "Zákazník".

 

1 Rozsah platnosti, vysvetlenie pojmov

(1) Ponuka tovaru je určená výhradne osobám s neobmedzenou právnou spôsobilosťou a právnickým osobám v rámci Európskej únie. Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sú oprávnené použiť ponúkaný sortiment iba v spolupráci a so súhlasom svojho právneho zástupcu.

(2) Objednávky sú možné iba s dodacou adresou na Slovensku.

(3) Vyobrazenie v internetovom obchode slúži výhradne na prezentáciu tovaru a nepredstavuje záväznú ponuku.

(4) Pre obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom platia výhradne nasledujúce všeobecné obchodné podmienky vo verzii platnej v okamihu objednávky. Odlišné podmienky Zákazníka nie sú brané do úvahy, ak predávajúci výslovne písomne neodsúhlasí ich platnosť.

(5) Zákazník je spotrebiteľom, ak účel objednaného tovaru a služieb nemožno pripísať prevažne jeho obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti. Podnikateľom je potom akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo právny spoločnosť, ktoré pri uzatváraní zmluvy konajú v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej profesijnej činnosti.

 

2 Uzatvorenie zmluvy

(1) Vystavenie tovaru v internetovom obchode nepredstavuje záväznú ponuku, ale len stimul k objednávke. Zákazník si zo sortimentu Predávajúceho vyberie výrobky, obzvlášť nástroje a stroje, a pomocou tlačidla "vložiť do košíka" ich vloží do tzv. nákupného košíka. Kliknutím na tlačidlo "záväzne objednať" zadá Zákazník záväznú objednávku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku. Pred odoslaním objednávky môže Zákazník údaje kedykoľvek zmeniť a zobraziť. Objednávku možno však zadať a sprostredkovať iba vtedy, ak Zákazník pred jej odoslaním zaklikne políčko potvrdzujúce, že sa zoznámil s "VOP", "Poučením o odstúpení od zmluvy a vzorom odstúpenie od zmluvy" - ktorá platí len pre spotrebiteľov – a s "Prehlásením o ochrane osobných údajov ".

(2) Predávajú potom Zákazníkovi zašle automatické potvrdenie prijatia objednávky e-mailom, v ktorom je zhrnutá objednávka Zákazníka. Zákazník môže toto zhrnutie vytlačiť funkčným tlačidlom "tlač". Automatické potvrdenie objednávky iba potvrdzuje, že bola objednávka Zákazníka doručená Predávajúcemu; nepredstavuje prijatie zákazky. Zmluva je uzatvorená až v okamihu, keď predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí zákazky, prípadne pripravením tovaru k expedícii. V prípade, že nastalo viac vyššie uvedených udalostí, zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu, kedy nastane prvá z uvedených alternatív. Prijatie objednávky Zákazníka Predávajúcim môže trvať až 4 pracovné dni od doručenia objednávky.

Po prijatí objednávky, najneskôr však pri dodaní tovaru, obdrží Zákazník text zmluvy (pozostávajúca z objednávky a VOP), poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov a informácie o ochrane údajov na trvalom dátovom nosiči (e-mail alebo papierový výtlačok) ( potvrdenie zmluvy). Text zmluvy podlieha zásadám ochrany osobných údajov.

(3) Zmluva je uzatvorená výhradne v nemeckom jazyku. Preklady do iných jazykov slúžia iba pre informáciu. V prípade rozporov medzi nemeckým textom a prekladom má prednosť nemecký text.

 

3 Dodávka, dostupnosť tovaru

(1) Dodacie lehoty stanovené Predávajúcim sa počítajú od okamihu prijatia zákazky za predpokladu, že kúpna cena bola zaplatená vopred (okrem nákupu na faktúru). Ak nie je u konkrétneho tovaru v internetovom obchode Predávajúceho uvedená iná dodacia lehota, platí dodávka do 3-5 pracovných dní. V každom prípade dbajte pri objednávke na náležité informácie týkajúce sa dostupnosti tovaru. Napriek starostlivému zásobovaniu sa môže stať, že niektorá položka bude vypredaná rýchlejšie, než sme predpokladali. Predávajúci preto neposkytuje záruku doručenia. Platí: len do vypredania zásob.

(2) Pokiaľ nie sú v okamihu objednávky k dispozícii žiadne exempláre Zákazníkom zvoleného výrobku, informuje Predávajúci Zákazníka o tejto skutočnosti najneskôr v okamihu prijatia zákazky. Pokiaľ nie je tovar dlhodobo k dispozícii, nepotvrdí Predávajúci prijatie zákazky. V tomto prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy.

(3) Ak predávajúci po uzavretí zmluvy zistí, že trvalo nie je schopný dodať objednaný tovar, pričom by táto skutočnosť nevznikla vlastným zapríčinením na strane Predávajúceho (napr. z dôvodu vyššej moci, pandémie, nedoručenie aj napriek včasnému opätovnému objednaniu), je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Túto skutočnosť oznámi Predávajúci bezodkladne Zákazníkovi a prípadne navráti už vykonané platby.

(4) Predávajúci je oprávnený na vykonanie čiastkových dodávok, ak sám ponesie prepravné náklady na zaslanie čiastkové dodávky.

 

4. Registrácia v našom internetovom obchode, spracovanie vašich osobných údajov

Zákazník môže v internetovom obchode Predávajúceho objednať tovar ako hosť alebo ako registrovaný užívateľ. Ako registrovaný užívateľ nemusíte zakaždým zadávať svoje osobné údaje, jednoducho sa pred objednávkou alebo počas nej prihlásite pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla zadaného pri registrácii do zákazníckeho účtu. Registráciou nevzniká žiadna povinnosť nákupu nami ponúkaného tovaru. Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete pod odkazom "Ochrana osobných údajov". Pri prihlásení si zvolíte osobné meno používateľa a heslo.

 

5 Výhrada vlastníctva

Do úplného zaplatenia zostáva dodaný tovar vlastníctvom Predávajúceho.

 

Ak je Zákazník podnikateľom, platí navyše nasledujúce:

Zákazník - podnikateľ je oprávnený ďalej predávať tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníctva, v rámci bežnej obchodnej činnosti. Zákazník však nesmie tento vyhradený tovar dať do zástavy alebo použiť ako zábezpeku. V tomto prípade Zákazník postúpi všetky pohľadávky z takéhoto predaja v hodnote fakturačná hodnoty pohľadávky Predávajúceho na Predávajúceho, bez ohľadu na to, či k tomu dôjde pred alebo po akomkoľvek spracovaní vyhradeného tovaru. Predávajúci prijíma toto postúpenie. Bez ohľadu na oprávnenia Predávajúceho k vymáhaniu pohľadávky zostáva Zákazník oprávnený vymáhať pohľadávku aj po jej postúpení. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje, že - ak Zákazník splní svoje platobné povinnosti - nebude inkasovať pohľadávku sám, ak nebola podaná žiadosť o začatie konkurzného alebo obdobného konania proti aktívam Zákazníka a nedošlo k pozastaveniu platieb. Ak vyššie uvedené istiny prevyšujú pohľadávku o viac ako 10%, je predávajúci povinný uvoľniť na žiadosť Zákazníka ním zvolenej istiny.

 

6 Ceny a expedícia

(1) Pre spotrebiteľov platia ceny brutto.

(2) O nákladoch na dopravu je Zákazník informovaný na stránke objednávky; náklady na dopravu znáša Zákazník.

(3) Tovar je expedovaný - v závislosti na jeho povahe - poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

Ak je Zákazníkom spotrebiteľ, nesie riziko prepravy Predávajúci. Ak v tomto prípade dôjde k doručenia tovaru s viditeľným poškodením spôsobeným prepravcom, reklamujte takéto vady okamžite prepravcovi a čo najskôr kontaktujte Predávajúceho. Opomenutie podania reklamácie alebo nadviazanie kontaktu však nemá žiadne dôsledky na vaše zákonné záručné práva. Pomôžete nám ale uplatniť naše práva voči prepravcovi alebo pre plnenie prepravného poistenia.

 

7 Platobné podmienky, zádržné právo a zápočet

(1) Akceptované platobné prostriedky a spôsoby sú uvedené na objednávacej stránke Predávajúceho.

(2) Zákazník môže kedykoľvek zmeniť spôsob platby uložený v jeho užívateľskom účte.

(3) Kúpna cena je splatná okamžite pri uzavretí zmluvy. Ak je splatnosť platby stanovená kalendárnym dátumom, ocitá sa Zákazník nedodržaním tohto dátumu v omeškaní. V tomto prípade musí Zákazník, ak je spotrebiteľom, platiť Predávajúcemu penále vo výške 5 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou. Ak je Zákazník podnikateľom, činí penále 8 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou.

(4) Zákazník má právo na započítanie pohľadávok iba v prípade, ak ide o protipohľadávky z rovnakej zmluvy a ak sú zákonné, Predávajúcim uznané či nesporné.

(5) Zádržné právo môže Zákazník uplatniť len v prípade, že protipohľadávka pochádza z tej istej zmluvy.

(6) Zmluvné pohľadávky môžu byť Predávajúcim postúpené tretím stranám, obzvlášť pre účely refinancovania a za účelom zjednodušeného spracovania pohľadávok. Predávajúci upozorňuje, že v prípade postúpenia budú - v súlade so zákonnými ustanoveniami - informácie požadované pre postúpenie aj informácie potrebné na uplatnenie postúpených pohľadávok odovzdané tretej strane.

 

8 Záruka za vady materiálu

(1) Ak je Zákazník spotrebiteľom, je záručná doba pri novom tovare dva roky od dodania, v ostatných prípadoch je táto lehota dvanásť mesiacov od dodania. Ak nie je stanovené inak, platia zákonné nároky na záručné plnenie.

(2) Ak je Zákazník podnikateľom, platí však nasledovné:

Pokiaľ má dodaný tovar vady, je Zákazník oprávnený požadovať dodatočné plnenie vo forme odstránenia vady alebo dodanie bezchybnej veci. Voľba spôsobu dodatočného plnenia patrí Predávajúcemu. V prípade neuspokojivého dodatočného plnenia má Zákazník právo na zníženie kúpnej ceny alebo má právo pri splnení zákonných požiadaviek na odstúpenie od zmluvy. Predpokladom akýchkoľvek práv na záručné plnenia je riadne splnenie všetkých kontrolných a reklamačných povinností Zákazníkom, ktoré mu vyplývajú z § 377 nemeckého obchodného zákonníka.

(3) Dodatočná záruka sa vzťahuje na tovar dodaný Predávajúcim iba vtedy, ak bola výslovne uvedená v potvrdení objednávky u príslušných položiek.

9 Ručenie

Predávajúci zodpovedá za úmyselné konanie a hrubú nedbanlivosť. Predávajúci ďalej zodpovedá za porušenie svojich povinností z nedbanlivosti, ktorých splnenie je predpokladom riadneho plnenia zmluvy, ak ich porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy, a na ktorých dodržiavanie sa vy ako Zákazník môžete spravidla spoľahnúť. V poslednom menovanom prípade však Predávajúci zodpovedá len za predvídateľné škody typicky vyplývajúce zo zmluvy. To isté platí pre porušenie povinností partnerov Predávajúceho.

Vyššie uvedené výluky zodpovednosti neplatia v prípade ohrozenia života, telesného zranenia či ohrozenia zdravia.

Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok zostáva nedotknutá.

 

10 Pokyny k Poučeniu o odstúpení od zmluvy, ktoré platia iba pre spotrebiteľov

Ako spotrebiteľ máte za určitých okolností právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Príslušné poučenie o odstúpení od zmluvy a vzor odstúpenia od zmluvy si môžete kedykoľvek zobraziť a vytlačiť pod odkazom "Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy a vzor odstúpenia".

11. Ochrana osobných údajov

(1) Osobné údaje (napr. oslovenie, meno, adresa, e-mailová adresa) sú Predávajúcim zhromažďované, spracovávané a uchovávané výhradne v súlade s platnými zákonmi, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR).

(2) Predávajúci poskytuje v súvislosti s vyhlásením o ochrane osobných údajov ďalšie informácie o ochrane údajov, ako aj o type, rozsahu a účelu zhromažďovanie a používanie osobných údajov; tieto informácie sú prístupné pod odkazom "Vyhlásenie o ochrane osobných údajov". Uvedené informácie je možné kedykoľvek zobraziť a vytlačiť.

 

12 Záverečné ustanovenia

(1) Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa vzťahuje právo Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

(2) Ak je Zákazník spotrebiteľom s bydliskom v Európskej únii, môžu sa naň vzťahovať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má bydlisko, a to z hľadiska záväzných ustanovení o ochrane spotrebiteľa.

Ak je Zákazník obchodníkom, právnickou osobou podľa verejného práva alebo zvláštnym verejnoprávnym fondom, je jurisdikciou pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi Zákazníkom a Predávajúcim miestne alebo vecne príslušný súd.

(3) Ak by akékoľvek ustanovenie týchto VOP bolo alebo by sa stalo právne neúčinným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia budú nahradené zákonnými ustanoveniami. To isté platí, ak sa vo VOP vyskytne nepredvídaná medzera.