Jesteś tutaj:
Sklep
Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy

OWH sklepu internetowego

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w skrócie „OWH” firmy Felder KG, KR-Felder-Straße 1,6060 Hall in Tirol, Austria, telefon: + 43522358500, faks: + 43522356130 e-mail: [email protected], wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Innsbrucku pod numerem 213629k, NIP: ATU52453606, reprezentowanej przez Johanna Georga Feldera oraz Martina Feldera – zwanej dalej „Dostawcą” – obowiązywać będą dla umów pomiędzy Dostawcą a Klientami wymienionymi w punkcie 1 OWH – zwanymi dalej „Klientem”, które zawierane są za pośrednictwem platformy www.felder-group.com/pl-pl/shop.

 

1 Zakres obowiązywania, definicje pojęć

(1) Oferta towarów skierowana jest wyłącznie do osób o nieograniczonej zdolności do podejmowania czynności prawnych, a także do osób prawnych na terenie Unii Europejskiej. Osoby nieposiadające nieograniczonej zdolności do podejmowania czynności prawnych są upoważnione do korzystania z oferowanego asortymentu wyłącznie pod warunkiem współpracy i zezwolenia ze strony przedstawiciela prawnego.

(2) Składać można wyłącznie zamówienia z adresem dostawy na terenie Polski.

(3) Ilustracje w sklepie online służą jedynie prezentacji produktów i nie stanowią oferty wiążącej prawnie.

(4) Relacji handlowej pomiędzy Dostawcą, a Klientem dotyczą wyłącznie opisane tu Ogólne Warunki Handlowe w brzmieniu aktualnym w momencie składania zamówienia. Rozbieżne warunki po stronie Klienta nie będą uznawane, chyba że Dostawca wyraźnie zgodzi się na to na piśmie.

(5) Klient jest jednocześnie konsumentem, jeżeli celu zamówionej dostawy i usług nie można przypisać w głównej mierze jego działalności komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej. Natomiast przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w momencie zawierania umowy działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

 

2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej prawnie oferty, a jedynie zachętę do zamówienia. Klient może wybierać z asortymentu Dostawcy produkty, w szczególności narzędzia i maszyny, oraz gromadzić je w tak zwanym koszyku za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”. Klikając przycisk „zamów z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Przed wysyłką zamówienia Klient może w dowolnym momencie przeglądać i zmieniać dane. Zamówienie może jednak zostać złożone i przekazane wyłącznie jeżeli Klient przed złożeniem zamówienia potwierdzi zaznajomienie się z „OWH”, „Pouczeniem o odstąpieniu o umowy i wzorem odstąpienia od umowy” – które obowiązuje wyłącznie dla konsumentów – oraz „Oświadczeniem o ochronie danych osobowych”, zaznaczając odpowiednie pole.

(2) Następnie Dostawca wysyła Klientowi e-mailem automatyczne potwierdzenie odbioru, w którym znajduje się ponowne podsumowanie zamówienia Klienta i które Klient może wydrukować, korzystając z opcji „Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie odbioru stanowi jedynie udokumentowanie odebrania zamówienia Klienta przez Dostawcę i nie stanowi potwierdzenia akceptacji zlecenia. Umowa zawierana jest dopiero wraz z przesłaniem oświadczenia o akceptacji przez Dostawcę lub przekazaniem towarów do wysyłki. Jeżeli nastąpi kilka z wymienionych zdarzeń, za moment zawarcia umowy uznawany będzie moment, w którym nastąpi pierwsze z nich. Akceptacja zamówienia Klienta przez Dostawcę może mieć miejsce w ciągu 4 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia.

Wraz z akceptacją zamówienia, jednak nie później niż w momencie dostawy towarów, Dostawca prześle Klientowi treść umowy (składającą się z zamówienia oraz OWH), informacje o prawie o odstąpieniu od umowy dla konsumentów oraz informacje o ochronie danych osobowych na trwałym nośniku (w formie wiadomości e-mail lub wydruku papierowego) (potwierdzenie umowy). Treść umowy będzie przechowywana zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.

(3) Do zawierania umowy wykorzystywany będzie wyłącznie język polski. Tłumaczenia na inne języki służą wyłącznie Państwa informacji. W przypadku rozbieżności pomiędzy tekstem w języku polskim, a tłumaczeniem wiążąca jest treść w języku polskim.

 

3 Dostawa, dostępność towarów

(1) Terminy dostawy określone przez Dostawcę liczone są od momentu akceptacji umowy, o ile zakup został wcześniej opłacony z góry (z wyjątkiem zakupu na konto). Jeżeli dla poszczególnych towarów w sklepie online Dostawcy nie jest podany czas dostawy lub podany jest rozbieżny czas dostawy, wynosić on będzie 3 – 5 dni. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na informacje dotyczące dostępności artykułów w procesie zamawiania. Pomimo starannego zaopatrzenia może zdarzyć się, że dany towar wyprzedany zostanie szybciej. Z tego względu Dostawca nie może zagwarantować dostawy. Obowiązuje zasada dostępności do wyczerpania zapasów.

(2) Jeżeli w momencie złożenia zamówienia przez Klienta nie są dostępne żadne egzemplarze zamawianych produktów, Dostawca poinformuje o tym Klienta bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w momencie akceptacji umowy. Jeżeli produkt jest permanentnie niedostępny, Dostawca nie wystawi oświadczenia o akceptacji umowy. W takiej sytuacji umowa nie dochodzi do skutku.

(3) Jeżeli po zawarciu umowy Dostawca ustali, że nie jest w stanie dostarczyć zamówionych towarów z przyczyn będących poza jego kontrolą (np. na skutek siły wyższej, pandemii, braku dostaw pomimo terminowego zamówienia), Dostawcy przysługiwać będzie prawo do wycofania się z umowy. W takiej sytuacji Dostawca bezzwłocznie poinformuje Klienta i zwróci wszystkie dokonane już płatności.

(4) Dostawca ma prawo do realizowania dostaw częściowych, jeżeli koszty wygenerowane przez częściową wysyłkę zostaną poniesione przez Dostawcę.

 

4 Rejestracja w naszym sklepie online, przetwarzanie danych osobowych

Klient może zamawiać towary w sklepie online jako gość lub jako zarejestrowany użytkownik. Zarejestrowani użytkownicy nie muszą każdorazowo wprowadzać danych osobowych; mogą zamiast tego po prostu zalogować się na konto klienta przy użyciu adresu e-mail oraz wybranego podczas rejestracji hasła przed złożeniem zamówienia lub w jego trakcie. Sama rejestracja nie wiąże się z obowiązkiem zakupu oferowanych przez nas towarów. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych znaleźć można w informacjach o ochronie danych osobowych dostępnych na tej stronie: „Oświadczenie o ochronie danych osobowych“. W momencie rejestracji użytkownik wybiera osobistą nazwę użytkownika oraz hasło.

 

5 Zastrzeżenie własności

Aż do wpłynięcia pełnej kwoty płatności dostarczone towary pozostają własnością Dostawcy.

 

Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, obowiązują także następujące zasady:

Klientowi/przedsiębiorcy przysługuje prawo do odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Klient nie może jednak zastawiać towarów objętych zastrzeżeniem ani wykorzystywać ich jako zabezpieczenie. W takim przypadku Klient już teraz ceduje na Dostawcę wszelkie roszczenia z takiej odsprzedaży w wysokości wartości rachunku, niezależnie od tego, czy będzie ona miała miejsce przed lub po jakimkolwiek przetwarzaniu towarów dostarczonych pod zastrzeżeniem własności. Dostawca akceptuje tę cesję. Niezależnie od upoważnienia Dostawcy do samodzielnego odebrania wierzytelności, Klient pozostaje upoważniony do odebrania wierzytelności nawet po cesji. W związku z tym Dostawca zobowiązuje się odstępować od samodzielnego odebrania wierzytelności tak długo, jak długo Klient wywiązuje się ze swojego zobowiązania do zapłaty, nie złożono wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego wobec majątku Klienta ani nie nastąpiło wstrzymanie płatności. Jeżeli wymienione powyżej zabezpieczenia przekroczą zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 10%, Dostawca zobowiązany jest do zwolnienia zabezpieczeń w gestii Dostawcy na wniosek Klienta.

 

6 Cena i wysyłka

(1) Konsumentów obowiązują ceny brutto.

(2) Koszty wysyłki są wskazywane Klientowi na stronie zamówienia i są ponoszone przez Klienta.

(3) Towary wysyłane są – w zależności od ich rodzaju – pocztą lub za pośrednictwem spedytora.

Jeżeli Klient jest konsumentem, ryzyko związane z transportem spoczywa na Dostawcy. W takim przypadku, jeżeli na dostarczonych towarach widoczne będą wyraźne szkody transportowe, należy natychmiast zareklamować takie wady doręczycielowi oraz jak najszybciej skontaktować się z Dostawcą. Brak złożenia reklamacji lub nawiązania kontaktu nie ma wpływu na przysługujące ustawowo prawa dotyczące gwarancji. Wywiązanie się z tych czynności pomaga nam jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela.

 

7 Metody płatności, prawo zatrzymania towaru oraz kompensata

(1) Dostawca wskazuje akceptowane środki i metody płatności na stronie zamówienia.

(2) Klient może w dowolnym momencie zmienić sposób płatności zapisany na swoim koncie użytkownika.

(3) Cenę zakupu należy pokryć bezzwłocznie wraz z zawarciem umowy. Jeżeli termin płatności określany jest według kalendarza, Klient popada w stan zwłoki w momencie niedotrzymania terminu. W takim przypadku Klientowi, o ile Klient jest konsumentem, naliczone zostają odsetki z tytułu zwłoki w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, odsetki z tytułu zwłoki wynoszą 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej.

(4) Prawo do kompensacji roszczeń przysługuje Klientowi tylko jeżeli roszczenia wzajemne, którymi Klient chce skompensować, dotyczą tej samej umowy i są prawomocnie ustanowione, uznane przez Dostawcę lub bezsprzeczne.

(5) Klient może skorzystać z prawa zatrzymania towaru tylko jeżeli roszczenie wzajemne dotyczy tej samej umowy.

(6) Dostawca może przekazywać roszczenia z tytułu faktur stronom trzecim, w szczególności w celach związanych z refinansowaniem oraz uproszczoną obsługą roszczeń. Dostawca podkreśla, że w przypadku cesji, zgodnie z przepisami ustawowymi, Dostawca udostępni stronom trzecim informacje wymagane do cesji oraz dochodzenia przekazanych roszczeń.

 

8 Rękojmia na wady materiałowe, gwarancja

(1) Okres rękojmi na nowe towary wynosi dwa lata od momentu dostawy, jeżeli Klient jest konsumentem, a w przeciwnym razie dwanaście miesięcy od momentu dostawy. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają ustawowe warunki rękojmi.

(2) Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, obowiązują zamiast tego następujące zasady:

Jeżeli dostarczone towary są wadliwe, Klient ma prawo domagać się dodatkowych świadczeń w formie usunięcia wady lub dostawy towaru pozbawionego wad. Wybór sposobu realizacji tych dodatkowych świadczeń leży w gestii Dostawcy. W przypadku niewywiązania się z dodatkowych świadczeń Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy pod warunkiem spełnienia warunków prawnych. Wymaganiem dotyczącym wszystkich praw z tytułu rękojmi jest wywiązanie się Klienta ze wszystkich zobowiązań w zakresie kontroli i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 HGB (kodeksu handlowego).

(3) Towary dostarczone przez Dostawcę są objęte dodatkową gwarancją wyłącznie, jeżeli została ona wyraźnie udzielona w potwierdzeniu zamówienia na dane artykuły.

 

9 Odpowiedzialność

Dostawca ponosi odpowiedzialność w przypadku winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania. Ponadto Dostawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wskutek zaniedbania niedotrzymane zostaną zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, których niedotrzymanie zagraża osiągnięciu celu umowy oraz na dotrzymaniu których Klient może regularnie polegać. W ostatnim przypadku Dostawca odpowiada jednak wyłącznie za możliwe do przewidzenia, typowe dla umowy szkody. To samo dotyczy zaniedbania zobowiązań przez osoby działające w imieniu Dostawcy.

Wymienione wyżej wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

 

10 Wskazówki związane z pouczeniem o odstąpieniu od umowy, które dotyczy wyłącznie konsumentów

Konsumentowi przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy pod pewnymi warunkami. Właściwe pouczenia o odstąpieniu od umowy, zawierające wzór odstąpienia od umowy, są dostępne z możliwością wydruku w dowolnym momencie na stronie „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”.

 

11. Ochrona danych osobowych

(1) Dane osobowe (przykładowo zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, podpis, adres e-mail) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez Dostawcę wyłącznie zgodnie ze stosownymi przepisami, zwłaszcza ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

(2) Dostawca udostępnia dodatkowe informacje na temat ochrony danych oraz sposobu, zakresu oraz celu przeprowadzanego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w ramach oświadczenia o ochronie danych osobowych, które można wyświetlić na stronie „Oświadczenie o ochronie danych osobowych”. Można w dowolnej chwili uzyskać do niego dostęp oraz wydrukować je.

 

12 Postanowienia końcowe

(1) Dla umów między Dostawcą, a Klientem obowiązuje prawo Republiki Austrii, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

(2) Jeżeli Klient jest konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej, zastosowanie może mieć także prawo kraju zamieszkania Klienta, jeżeli kwestia dotyczy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony konsumentów.

Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Klientem, a Dostawcą będzie Innsbruck.

(3) Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWH okaże się lub stanie się nieskuteczne prawnie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia obowiązywać będzie postanowienie ustawowe. Ta sama zasada dotyczy wykrycia nieprzewidzianej luki w OWH.