% Tilbud
Hurtig bestilling
Du er her:
Shop
Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Webshop - Handelsbetingelser

 

Disse Handelsbetingelser, efterfølgende kaldet "Handelsbetingelser“ for Felder KG, KR-Felder Straße 1,6060 Hall in Tirol, Østrig, telefon nr.: +43 522358500, fax nr.: + 43 522356130, e-mail: [email protected], registreret i handelsregistret i Innsbruck under følgende registreringsnummer: 213629k, det østrigske moms nr. ATU52453606 repræsenteret ved Johann Georg Felder og Martin Felder - efterfølgende kaldet "Udbyder" - gælder for kontrakter, som Udbyder indgår med de kunder, der er nævnt i afsnit 1 i disse Handelsbetingelser – efterfølgende kaldet "Kunde" - der indgås via platformen www.felder-group.com/da-dk/shop.

1 Anvendelsesområde, Definitioner

(1) Det udbudte varesortiment henvender sig udelukkende til myndige personer der ikke er frataget deres retlige handleevne samt juridiske personer inden for Den Europæiske Union. Myndige personer der er frataget deres retlige handleevne, kan kun med samtykke fra deres værge benytte sig af det udbudte varesortiment.

(2) Bestillinger kan kun leveres til leveringsadresser i Danmark.

(3) Afbildningerne i webshoppen tjener udelukkende til at præsentere produktet og udgør ikke et bindende tilbud.

(4) For forretningsforholdet mellem Udbyder og Kunden gælder udelukkende følgende Handelsbetingelser i den version, der er gældende på tidspunktet for bestillingen. Eventuelle heraf afvigende betingelser fra Kunden anerkendes ikke, medmindre Udbyder udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

(5) Kunden er forbruger, såfremt formålet med de bestilte varer og ydelser ikke overvejende kan henføres til hans handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed. Derimod er en erhvervsdrivende enhver fysisk eller juridisk person, der ved kontraktindgåelse handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed.

 

2 Indgåelse af kontrakt

(1) Præsentationen af varer i webshoppen udgør ikke et bindende tilbud, men er derimod en opfordring til at gennemføre en bestilling. Kunden kan vælge produkter fra Udbyders sortiment, særligt værktøj og maskiner, og ved hjælp af knappen "I indkøbskurven" samle dem i den såkaldte indkøbskurv. Ved at klikke på "Gennemfør bestillingen”, afgiver Kunden en bindende bestilling på de varer der befinder sig i indkøbskurven. Før afgivelse af bestillingen, kan Kunden til enhver tid ændre og se bestillingen. Bestillingen kan dog kun gennemføres, hvis Kunden før afgivelse af bestillingen har bekræftet at have læst og accepteret "Handelsbetingelser" og "Betingelser for fortrydelsesret" - disse gælder kun for forbrugere og har accepteret vores ”Databeskyttelsespolitik”.

(2) Udbyder sender derefter Kunden en automatisk kvittering for modtagelse af Kundens bestilling pr. mail, hvori Kundens bestilling igen er anført, og som Kunden har mulighed for at printe ud ved at trykke på "Print". Den automatiske bestillingsbekræftelse dokumenterer udelukkende at Udbyder har modtaget Kundens bestilling og udgør ikke en accept af Kundens bestilling, men blot en kopi af hvad Udbyder har registreret i forbindelse med Kundens bestilling. Kontrakten opfyldes først med leveringsbekræftelsen og når bestillingen afsendes. I tilfælde af at der foreligger flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten i det øjeblik hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder. Udbyder kan acceptere en bestilling inden for en frist på 4 hverdage fra modtagelse af bestillingen.

Ved accept af bestillingen, men senest ved levering af varerne får Kunden af Udbyder tilsendt en kontrakt (bestående af bestillingen og Handelsbetingelserne), forbrugerens fortrydelsesret og oplysninger om databeskyttelse på et varigt medium (e-mail eller print) (Bekræftelse af indgåelse af kontrakt). Kontraktteksten opbevares i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Kontraktsproget er dansk. Oversættelser til andre sprog er udelukkende til information. Ved uoverensstemmelser mellem den danske tekst og oversættelsen har den danske tekst forrang.

 

3 Levering, Varetilgængelighed

(1) De af Udbyder angivet leveringstider beregnes fra datoen for kontraktindgåelsen, forudsat at købsprisen er betalt (undtagen ved køb på kredit). Medmindre der i webshoppen er angivet en anden leveringstid for den enkelte vare, er leveringstiden 3 - 5 hverdage. Vær venligst opmærksom på de enkelte varers tilgængelighed oplyst under bestillingsprocessen. Trods omhyggelig lagerføring kan det ske at en vare hurtigere end forventet er blevet udsolgt. Udbyder giver derfor ingen leveringsgaranti. Følgende er gældende: Kun så længe lager haves.

(2) Er der på bestillingstidspunktet ingen af de udvalgte varer på lager, meddeler Udbyder dette til Kunden senest i forbindelse med Udbyders accept af kontrakten. Er varen udgået og kan derfor ikke leveres, afstår Udbyder fra at levere varen. I dette tilfælde er der ikke indgået en kontrakt.

(3) Hvis Udbyder efter indgåelsen af kontrakten finder ud af at denne ikke er i stand til at levere varen uden egen skyld fra Udbyder (f.eks. pga. force majeure, pandemier, manglende levering til Udbyder), har Udbyder ret til at træde tilbage fra kontrakten. I dette tilfælde underretter Udbyder straks Kunden herom og tilbagebetaler eventuelle betalinger der allerede er foretaget.

(4) Udbyder er berettiget til at foretage delleveringer, hvis de ekstra opstående forsendelsesomkostninger dækkes af Udbyder.

 

4. Registrering i vores onlineshop, Behandling af dine personlige oplysninger

(1) Kunden kan i Udbyders webshop bestille varer som gæst eller som registreret bruger. Som registreret bruger skal du ikke indtaste dine personlige oplysninger hver gang, men kan blot i forbindelse med et køb logge ind på din kundekonto med din e-mailadresse og det af dig ved registreringen valgte kodeord. Registreringen alene udgør ikke en købsforpligtelse med hensyn til de varer, som vi tilbyder. For oplysninger om behandlingen af dine data, bedes du læse vores Databeskyttelsespolitik, som du kan finde under følgende link "Data sikkerhed“. Ved registreringen kan du vælge et personligt brugernavn og et kodeord.

 

5 Ejendomsforbehold

(1) Indtil det fulde beløb er betalt, forbliver varerne Udbyders ejendom.

 

6 Priser og forsendelse

(1) For forbrugeren gælder bruttopriser som er inklusive moms.

(2) De tilsvarende forsendelsesomkostninger vises på bestillingssiden og skal afholdes af Kunden.

(3) Forsendelsen af varer sker - alt efter hvor hurtigt varerne kan skaffes - pr. almindelig post eller af et fragtselskab.

Udbyder bærer forsendelsesrisikoen, hvis Kunden er en forbruger. Hvis der leveres varer med åbenlyse transportskader, bedes du straks reklamere over dette til transportøren og hurtigst muligt meddele dette til Udbyder. Hvis du undlader at reklamere eller kontakte os, påvirker det ikke dine lovbestemte mangelsbeføjelser. Det vil dog hjælpe os med at gøre vores egne krav gældende over for fragtselskabet eller forsikringen.

 

7 Betaling, tilbagebetaling og modregning

(1) De accepterede betalingsmidler og -metoder kan findes på bestillingssiden.

(2) Kunden kan til enhver tid ændre den valgte betalingsmetode, der er gemt i hans brugerkonto.

(3) Købsprisen skal betales umiddelbart ved kontraktindgåelse. Er forfaldsdatoen bestemt på forhånd, kommer Kunden allerede i restance ved at overskride fristen.

(4) Kunden er kun berettiget til at modregne krav, hvis de modkrav Kunden ønsker at modregne med, vedrører samme kontrakt, disse er retskraftige, anerkendt af Udbyder eller er ubestridt.

(5) Kunden kan kun gøre en tilbageholdsret gældende hvis modkravet vedrører samme kontrakt.

(6) Fakturatilgodehavende kan af Udbyder overdrages til tredjemand, navnlig med henblik på refinansiering samt inddrivelse af tilgodehavender (herunder inkassoproces). Udbyder gør opmærksom på, at Udbyder i tilfælde af overdragelse i henhold til de lovbestemte bestemmelser skal stille tredjemand de oplysninger til rådighed, der er nødvendige for overdragelsen.

 

8 Reklamation, garanti

(1) For nye varer er reklamationsfristen 2 år fra modtagelse hvis Kunden er forbruger, ellers 12 måneder fra levering. Forbrugeren skal reklamere mangler hurtigst muligt til Udbyder og ved skjulte mangler hurtigst muligt efter manglen opdages. Såfremt intet andet er angivet, gælder de lovbestemte mangelsbeføjelser.

Er Kunden erhvervsdrivende, gælder tilmed følgende:

Kunden skal undersøge varen straks efter modtagelsen og reklamere mangler skriftligt til Udbyder. Ved skjulte mangler skal Kunden reklamere straks efter at manglen opdages.

Såfremt den leverede vare er mangelfuld, kan Kunden kræve manglen udbedret enten i form af afhjælpning af manglen eller ved omlevering. Udbyder har ret til at vælge hvordan manglen udbedres. Hvis det ikke lykkes Udbyder at udbedre manglerne, er Kunden berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i købsprisen eller at træde tilbage fra kontrakten.

(2) Der ydes alene en yderligere garanti for de varer, som Udbyder har leveret, hvis dette udtrykkeligt er angivet i bestillingsbekræftelsen for den pågældende vare.

 

9 Ansvar

(1) Udbyder er ansvarlig for skader som følge af fortsæt og grov uagtsomhed. Udbyder kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte skader eller afledte tab eller følgeskader, herunder for tabt fortjeneste, produktionsstop eller andre indirekte skader eller for skader på bearbejdede ting. Udbyders ansvar for direkte skader er beløbsmæssigt begrænset til værdien af Kundens bestilling.

(2) Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred.

(3) Ansvaret i henhold til Produktansvarsloven forbliver uændret.

 

10 Henvisning til fortrydelse af køb, kun gældende for forbrugere

(1) Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret. De gældende regler for fortrydelse af købet, kan downloades via dette link "Fortrydelse af køb" og printes ud.

 

11. Databeskyttelse

(1) Personoplysninger (f.eks. titel, navn, adresse, e-mailadresse) indsamles, behandles og opbevares af Udbyder udelukkende og i overensstemmelse med gældende lovgivning, særligt Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

(2) Udbyder stiller i Udbyderens privatlivspolitik som kan tilgås via linket "Data sikkerhed", yderligere oplysninger om databeskyttelse, samt om omfanget og formålet med indsamlingen og Udbyderens brug af personoplysningerne til rådighed. Denne kan til enhver tid hentes frem og printes ud.

 

12 Afsluttende bemærkninger

(1) Østrigsk ret finder anvendelse på kontrakter mellem Udbyder og Kunden, under udelukkelse af UN-købeloven (CISG) og lovvalgsregler.

Er Kunden erhvervsdrivende eller en offentlig myndighed eller institution, er værneting for alle uenigheder, der er opstået i forbindelse med kontraktforholdet mellem Kunden og Udbyder, Innsbruck.

(2) Er Kunden forbruger med bopæl i Den Europæiske Union og er købet underlagt ufravigelige forbrugerbestemmelser, finder det lands lovgivning, hvor Kunden har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, anvendelse. Forbrugeren har valget mellem den ret i hvis retskreds Kunden har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted og den retskreds hvor Udbyder har hjemsted.

Med henblik på udenretslig tvistbilæggelse er det muligt at indlede en onlinetvistbilæggelse via EU's OS-platform. Tvistbilæggelsesnævnet kan kontaktes via linket http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Udbyder er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i nogen tvistbilæggelsesprocedure.

(3) Hvis en bestemmelse i disse Handelsbetingelser skulle være eller blive juridisk ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. De ugyldige bestemmelser erstattes af de lovbestemte bestemmelser. Det samme gælder såfremt Handelsbetingelserne indeholder uforudsete huller.