Voorwaarden

AV
Algemene voorwaarden
voor orders in Oostenrijk volgens Oostenrijks recht

I. Afsluiting contract
(1) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige transacties.
(2) Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden - zelfs indien er kennis over is - geen onderdeel van het contract, tenzij hiermee schriftelijk wordt ingestemd.
(3) Door het order te plaatsen verklaart de klant bindend het bestelde product te willen aankopen. De aanvaarding van het order kan gebeuren binnen een termijn van maximum twee weken met een schriftelijke orderbevestiging of door de uitvoering van de bestelling, waarbij de termijn door postafgifte in acht wordt genomen.

II. Prijzen
(1) Alle koopprijzen gelden voor levering af fabriek, A 6060 Hall in Tirol.
(2) Tenzij anders overeengekomen geldt het orderbedrag als vaste brutoprijs. Deze is inclusief de wettelijk voorgeschreven omzetbelasting.
(3) De prijzen zijn exclusief verzendings- en transportkosten.

III. Levering
(1) Alle leveringen gebeuren af fabriek, A 6060 Hall in Tirol, voor risico en rekening van de klant.
(2) Als het product op verzoek van de klant wordt toegestuurd, bij de klant opgesteld of geïnstalleerd, gaat het risico van accidentele waardevermindering na het verlaten van de fabriek over op de klant. Hierbij speelt het geen rol of de verzending gebeurt vanaf de plaats van uitvoering en wie de vrachtprijs betaalt.
(3) Als de klant zich niet houdt aan de termijn voor de acceptatie van het product en hij ook na hem toegekend passend uitstel bij de acceptatie in gebreke blijft, kan de verkoper afzien van de verbintenis en schadevergoeding eisen. Hetzelfde is van toepassing indien de klant niet op tijd overgaat tot de betaling van de overeengekomen aankoopprijs.
(4) De verkoper is niet verplicht verpakkingsmateriaal terug te nemen.

IV. Leveringstermijn, overmacht, staking, lock-out, toeleveranciers
(1) De opgegeven leveringstermijnen gelden als bij benadering overeengekomen.
(2) Opgegeven leveringstermijnen kunnen uitsluitend worden gerespecteerd bij volledige en tijdige levering aan ons. Een verstoorde werking van het bedrijf van de verkoper of zijn toeleveranciers, in het bijzonder bij stakingen, lock-outs en bij gevallen van overmacht, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die niet hadden kunnen worden voorzien en voorkomen, geeft de verkoper het recht de leveringstermijn passend te verlengen.
(3) Afspraken, in het bijzonder over technische details, die werden gemaakt na het sluiten van de overeenkomst, kunnen een impact hebben op de leveringstermijn en tot een navenante verlenging hiervan leiden.
(4) Bij vertragingen van de levering die het gevolg zijn van omstandigheden waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, heeft de klant uitsluitend het recht zich terug te trekken uit het contract indien hij na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn de verkoper schriftelijk tot de levering aanmaant en de levering uitblijft na het verstrijken van een passend uitstel, beginnend vanaf de dag waarop de verkoper de schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen. De klant kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
(5) Bij schade door vertragingen van de levering is de verkoper alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.
(6) Indien de levering of prestatie voor de verkoper overeenkomstig punt 2 onmogelijk gemaakt of buitensporig bemoeilijkt wordt, moet de verkoper de klant hiervan op de hoogte brengen. De overeenkomst wordt dan voor beide partijen zonder financiële gevolgen opgeheven. Deze opheffing wordt door de verkoper schriftelijk meegedeeld.

V. Betaling
(1) De koopprijs moet inclusief alle eventuele bijkomende kosten ten laatste binnen 12 dagen na factuurdatum betaald worden.
(2) Voor een tijdige betaling is de ontvangst van de betaling door de verkoper bepalend.
(3) Cheques worden alleen aanvaard als hierover een speciale afspraak werd gemaakt en alleen ter betaling. Alle kosten die hieruit voortvloeien, worden doorgerekend aan de klant. Betalingen moeten belastingvrij en vrij van kosten gebeuren.
(4) Met betrekking tot consumenten is vertragingsrente niet geregeld. Bijgevolg gelden de wettelijke 4%  p.a.
(5) Worden deelvorderingen niet op tijd betaald of wordt ten aanzien van het vermogen van de klant een surseance- of insolventieprocedure aangevraagd, heeft de verkoper het recht om alle nog openstaande vorderingen onmiddellijk te laten betalen.
(6) Blijft de klant de betaling van meerdere facturen of deelvorderingen schuldig, kan de verkoper bepalen dat eerst de oudere schuld afgelost wordt.
(7) Bij achterstand van betaling komt de verkoper de vergoeding van aanmaningskosten toe (max. € 25) per aanmaning en eventuele kosten bij inschakeling van een advocaat.

VI. Garantie
(1) De klant moet het product onmiddellijk controleren en eventuele gebreken dadelijk schriftelijk melden. Indien de klant dit niet doet, kan hij geen claims die uit de gebreken voortvloeien laten gelden.
(2) Gebreken die ook bij een grondige controle niet onmiddellijk te detecteren zijn, moeten door de klant worden gemeld zodra deze worden vastgesteld op dezelfde wijze als bij punt (1). Indien de klant dit niet doet, kan hij geen claims die uit de gebreken voortvloeien laten gelden.
(3) Bij zakelijke klanten bedraagt de garantietermijn een jaar vanaf de overdracht van het product.
(4) De gebruiksaanwijzingen die de verkoper bij het product meelevert, moeten door de klant strikt opgevolgd worden. Als de klant de informatie in de gebruiksaanwijzingen niet opvolgt, is de verkoper niet aansprakelijk.
(5) De door de verkoper verschuldigde overeengekomen toestand van het voorwerp van de overeenkomst vloeit uitsluitend voort uit wat contractueel met de klant is overeengekomen, niet uit overige aanprijzingen, reclame, brochures en dergelijke. Garanties in juridische zin krijgt de klant niet.
(6) Voor zakelijke klanten is er voor tweedehandse machines geen garantie.

VII. Eis tot schadeloosstelling voor gebruik van de verkoper
Indien de klant een product heeft teruggegeven, kan de verkoper voor het gebruik van dit product tot nu toe een gebruiksvergoeding eisen en administratiekosten aanrekenen. Voor de berekening van deze vergoeding wordt gekeken naar de toestand van het teruggegeven product. Deze gebruiksvergoeding bedraagt minimum 30% van de netto koopprijs plus 4% van de totale vergoeding per begonnen kalendermaand vanaf de overdracht van het product.

VIII. Aansprakelijkheid
(1) De wettelijke vertegenwoordiger, zijn plaatsvervangers en medewerkers van de verkoper kunnen door de klant niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld behalve bij opzet en grove nalatigheid.
(2) Indien voor de verkoper plichten ontstaan wegens gebrekkige nakoming van de overeenkomst of wegens veroorzaakte schade bij de nakoming van de overeenkomst, is hij niet aansprakelijk voor lichte schuld. Hij kan zelf kiezen hoe hij aan zijn plichten voldoet (verbetering achteraf, levering van een vervanging, korting op de koopprijs). In geen geval is hij aansprakelijk voor inkomstenderving. De klant kan geen aanspraak maken op andere schadevergoedingen.

IX. Eigendomsvoorbehoud
(1) Het product blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van alle vorderingen.
(2) Bij een doorverkoop voorafgaand aan de betaling draagt de klant zijn vorderingen tegenover de schuldenaar over aan de verkoper. De klant is verplicht de verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen van de overdracht.
(3) Bij toegang door derden, in het bijzonder bij verpandingen van het gekochte product, moet de klant de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijk de derde wijzen op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper. De klant draagt alle kosten die voor de opheffing van de toegang en voor het opnieuw verschaffen van het gekochte product moeten worden gemaakt.
(4) Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper een overdracht, verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid, verhuring of andere afstand van het gekochte product die de zekerheid van de verkoper belemmert of zijn wijziging toegestaan.
(5) Bij niet-naleving van de in punt 2 - 4  vastgelegde verplichtingen van de klant heeft de verkoper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

X. Ontbinding
(1) Afgezien van overige wettelijke en contractuele redenen heeft de verkoper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken indien de klant onjuiste informatie over zijn kredietwaardigheid heeft meegedeeld, over zijn vermogen een insolventieprocedure wordt aangevraagd of de economische omstandigheden zodanig verslechteren dat van de verkoper niet kan worden gevergd dat hij aan de overeenkomst vasthoudt.
(2) Voor de klant bestaat geen recht van ontbinding, behalve wanneer de verkoper het bestelde product niet kan leveren. Als de verkoper instemt met de wens van de klant om zich uit de overeenkomst terug te trekken, zijn annulatiekosten van 30% van de koopprijs inclusief btw verschuldigd.

XI. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank
(1) Voor geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, ook over de totstandkoming en de gevolgen van de beëindiging, is de voor A-6060 Hall in Tirol bevoegde rechtbank bevoegd. A-6060 Hall in Tirol wordt voor alle prestaties van beide partijen als plaats van uitvoering overeengekomen.
(2) Voor deze rechtsverhouding is het Oostenrijks recht van toepassing zonder verwijzingsnormen uit buitenlands recht.

XII. Varia
(1) Wijzigingen en aanvullingen moeten schriftelijk gebeuren.
(2) Aangezien wijzigingen schriftelijk moeten gebeuren, kan eveneens alleen schriftelijk worden overeengekomen dat wijzigingen ook anders dan via schriftelijke weg mogelijk zijn.
(3) De verkoper heeft het recht alle rechten en plichten, ook uit deze algemene voorwaarden, over te dragen aan een geautoriseerde partner en zich van zijn verplichtingen te bevrijden. Bij een dergelijke overdracht worden de plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank gewijzigd naar de zetel van deze partner. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en verklaart zich hiermee akkoord.
(4) De nietigheid of ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen leidt niet tot de nietigheid van de overige bepalingen.
(5) Indien bepaalde bepalingen van deze voorwaarden niet geldig zouden zijn, moeten ze volgens het beginsel van goede trouw en billijkheid zo geïnterpreteerd worden dat wat toelaatbaar is in het kader van deze voorwaarden bedoeld is.
(6) Eventuele verder strekkende garantierechten zijn te vinden in de waarborg- en garantierichtlijnen van de betreffende gebruiksaanwijzing en via de FELDER website www.felder-group.com.

XIII. Bijzondere bepalingen voor consumenten
Voor overeenkomsten met consumenten overeenkomstig de Konsumentenschutzgesetz (Oostenrijkse wet op consumentenbescherming) en de Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Oostenrijkse wet inzake op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten) worden deze algemene voorwaarden (AV) als volgt gewijzigd en aangevuld:
(1) De bindende wettelijke bepalingen van de Oostenrijkse wet op consumentenbescherming hebben voorrang op deze AV. Voor consumenten gelden deze AV niet, in zoverre ze schikkingen treffen voor risico-overdracht bij verzending, garantie, weigeringsrecht om te handelen, retentierecht, schadevergoeding bij lichamelijke letsels, recht tot terugtreding, tijdige betaling en gerechtelijke bevoegdheid.

Informatie rond onlinegeschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) aan. Wij gaan ervan uit dat wij in elke situatie samen met onze klanten een oplossing kunnen vinden die iedereen tevreden stelt. Zodoende, en omdat wij niet tot deelname aan de onlinegeschillenbeslechting verplicht zijn, nemen wij er niet deel aan. Neem a.u.b. contact met ons op via de vermelde contactgegevens en u hoort zo spoedig mogelijk van ons.