Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Oostenrijk

U kunt ons altijd contacteren, indien u vragen hebt omtrent gegevensbescherming. Alle informatie omtrent gegevensbescherming vindt u op [email protected].

 

Inhoud van de privacyverklaring

Informatie over uw rechten als betrokkene en uw recht op bezwaar

1.     Exploitatie van de website en onze IT-systemen (onderhoud en veiligheid)
2.     Verwerking in verband met het uitvoeren van leveringen en diensten, vooral voor de verkoop van onze producten en voor het aanbieden van diensten (bijv. opleidingen)
3.     Verwerkingen voor marketingdoeleinden (aanvragen van klanten, klantenservice en reclame)
4.     Public relations
5.     Gegevensverwerking bij sollicitaties
6.     Communicatie.
7.     Sociale media

 

Informatie over uw rechten als betrokkene en uw recht op bezwaar

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Onze website kan zonder registratie worden bezocht. Daarbij worden voor statistische doeleinden bijvoorbeeld gegevens over de geraadpleegde pagina's of de naam van het geraadpleegde bestand, datum en tijd op de server opgeslagen, zonder dat deze gegevens direct tot uw persoon kunnen worden herleid. Persoonsgegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres, worden voor zover mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Zonder uw toestemming worden de gegevens niet aan derden doorgegeven.

U kunt onder bepaalde voorwaarden de hierna genoemde rechten van betrokkenen doen gelden. Houd er rekening mee dat u eventueel vooraf een bewijs van identiteit moet voorleggen.

 • Recht op inzage: u kunt – normaal gezien gratis – laten bevestigen dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt en overeenkomstig artikel 15 van de AVG inzage eisen in deze gegevens en informatie.
 • Recht op rectificatie: als wij onjuiste of onvolledige gegevens over u verwerken, kunt u deze laten wijzigen (artikel 16 AVG).
 • Artikel 17 AVG geeft u onder bepaalde voorwaarden het recht uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Volgens artikel 18 AVG hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens.
 • Volgens artikel 20 AVG hebt u het recht op dataportabiliteit en ontvangst van persoonsgegevens die u tijdens een geautomatiseerd proces ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.
 • Bij verwerking op grond van gerechtvaardigd belang hebt u altijd het recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG. Bij verwerking met het oog op direct marketing en de daarmee verbonden profilering bestaat dit recht zonder beperkingen.
 • U kunt gegeven toestemmingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen consequenties voor gegevensverwerking die vóór het moment van de intrekking heeft plaatsgevonden.


Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen bij de voor u bevoegde toezichthouder (gegevensbeschermingsautoriteit), in het bijzonder in de EU-lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermoedelijke overtreding plaatsgevonden heeft, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming indruist of dat uw rechten van betrokkene geschonden werden. Wij zouden het fijn vinden indien u ons vooraf contacteert en ons de gelegenheid geeft te reageren. Een lijst met de gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
Mocht u ons rechtstreeks willen contacteren, kunt u met uw vragen omtrent gegevensbescherming steeds terecht op [email protected]. Wij wijzen u erop dat wij uw aanvraag tot inzage alleen kunnen behandelen als u uw identiteit met een identiteitsbewijs kunt bevestigen.

 

1. Exploitatie van de website en onze IT-systemen (onderhoud en veiligheid)


Doel van de verwerking
Om IT-systemen en ondernemingswebsites te exploiteren en te onderhouden, om gegevensbeveiliging te garanderen en misbruik of bedrog te verhinderen, verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen indien nodig om onze diensten, inhoud en services ter beschikking te stellen.

Wettelijke basis en (hoger) gerechtvaardigd belang
Wij verwerken uw gegevens voor precontractuele maatregelen of contractuele verplichtingen (bijv. de nakoming van Algemene Voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, artikel 6 lid 1 letter b AVG), indien wettelijk vereist (artikel 6 lid 1 letter c AVG, bijv. toestemming voor gebruik van cookies, handhaving van passende gegevensbeveiliging) en op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG voor volgend (hoger) gerechtvaardigd belang:

 • veiligstelling van een functionerende en attractieve website,
 • handhaving van de gegevensbeveiliging,
 • efficiënte interne administratie in het concern / in de ondernemingsgroep.


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties
Doorgifte is niet voorzien. Gegevens die de gebruikers van onze diensten zelf publiceren (bijv. commentaren) zijn echter openbaar en mogelijk in heel de wereld toegankelijk. Indien er aanleiding toe bestaat, kunnen de gegevens aan rechtshandhavingsautoriteiten, rechtbanken enz. doorgegeven worden in het kader van vorderingen van de verantwoordelijke of van derden.

Wij gebruiken de diensten van de volgende gegevensverwerkers:

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics uit te schakelen, kunt u gebruik maken van de Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Door het plaatsen van cookies kan Google het gebruik van onze internetpagina's analyseren. De informatie die de cookies verzamelen over het gebruik van onze pagina's (met inbegrip van uw IP-adres), wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Als anonimisering actief is, kort Google IP-adressen in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Op die manier kunnen geen conclusies met betrekking tot uw identiteit getrokken worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google neemt de privacybepalingen van het "Privacy Shield"-akkoord in acht en is bij het "Privacy Shield"-programma van het handelsministerie van de VS geregistreerd. Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze internetpagina's te analyseren, hierover voor ons verslagen op te stellen en andere desbetreffende diensten voor ons uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Op deze website worden met technologieën van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op webanalyse en voor ons live chatsysteem om live supportvragen te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden. Hiervoor zouden cookies kunnen worden gebruikt. Dat zijn tekstbestandjes die lokaal op de computer van de bezoeker van onze website worden opgeslagen en een herkenning bij een volgend bezoek van onze website mogelijk (zouden kunnen) maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Technisch wordt gegarandeerd dat IP-adressen automatisch worden geanonimiseerd. Door uw browser te configureren (bijv. omgang met cookies) kunt u de webanalyse verhinderen.
De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG).

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via [email protected].

Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens
Bij elk gebruik van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die onze website bezoekt.
De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IPadres van de gebruiker, sessie-ID van de browser
 • datum en tijd van het bezoek
 • gegevens van het gebruikte toestel (toestelID, beeldschermresolutie, instellingen m.b.t. taal en land ...)
 • websites waarlangs het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website geraadpleegd worden.


Opslagduur
Gegevens die nodig zijn voor een functionerende website worden alleen voor de duur van uw bezoek aan onze pagina's verwerkt en opgeslagen. Loggegevens en IP-adressen worden in de regel 7 dagen opgeslagen om aanvallen op onze systemen af te weren, incidenten in verband met gegevensbeveiliging te onderzoeken en schadevergoeding te kunnen claimen indien hiertoe aanleiding bestaat tot de volledige afhandeling ervan.

Terbeschikkingstelling van gegevens
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens ter beschikking te stellen. Deze gegevens zijn echter vereist voor een goed functionerende website en goed functionerende IT-systemen.

Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden
Een deel van de verzamelde gegevens wordt voor marketingdoeleinden verwerkt. Hierop en op uw recht op bezwaar wijzen wij reeds op het moment dat de gegevens verzameld worden. Wij verzoeken u in verband hiermee punt 3 van de privacyverklaring in acht te nemen.

2. Verwerking in verband met het uitvoeren van leveringen en diensten, vooral voor de verkoop van onze producten en voor het aanbieden van diensten (bijv. opleidingen)


Doel van de verwerking
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de levering van onze producten en voor de verlening van onze diensten, ook in onze onlineshop en voor de gebruikmaking van diensten van derden bij zakelijke relaties.

Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens zijn precontractuele maatregelen of contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1 letter b AVG), juridische en wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 letter c AVG, vooral belastingsrecht en fiscaal recht) en de volgende (overwegende) gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 letter f AVG):

 • Het claimen of de verdediging van eigen wettige aanspraken, vooral in verband met garantie en productaansprakelijkheid
 • Vermindering van uitvalrisico's (ook bij derden)
 • Beantwoording van aanvragen van klanten over leveringen en diensten; er bestaat te allen tijde een recht op bezwaar, voor zover er geen overwegende belangen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid) hiermee in tegenspraak zijn
 • efficiënte interne administratie in het concern / in de ondernemingsgroep


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties
Indien nodig worden persoonsgegevens aan de volgende categorieën van ontvangers doorgegeven:

 • banken (voor de afwikkeling van betalingsverkeer)
 • rechtsvertegenwoordigers, rechtbanken indien hiertoe aanleiding bestaat
 • economische trustees (voor audits)
 • verantwoordelijke administratieve autoriteiten, in het bijzonder belastingsautoriteiten
 • incassobureaus voor het innen van schulden (in het buitenland alleen indien de schulden in het buitenland moeten worden geïnd)
 • externe financierders zoals leasing of factoringondernemingen en cessionarissen, voor zover de levering of de dienst op deze wijze extern gefinancierd is
 • contractuele partners of zakenpartners die aan de levering of dienst meewerken resp. zullen meewerken (bijv. transportbedrijven)
 • verzekeringsmaatschappijen naar aanleiding van het afsluiten van een verzekering in verband met de levering/dienst of naar aanleiding van een verzekeringsgeval
 • autoriteiten en instellingen voor het opstellen van wettelijk voorgeschreven (officiële) statistieken
 • klanten (ontvangers van diensten)
 • bureaus die informatie verlenen over de kredietwaardigheid


Gegevens worden in deze gevallen alleen aan derde landen of aan internationale organisaties doorgegeven als er een toereikendheidsbeslissing volgens artikel 45 AVG bestaat of als aan de voorwaarden van artikel 49 lid 1 letter b, c of e AVG is voldaan (noodzakelijkheid tot het nemen van precontractuele maatregelen op aanvraag van de betrokken persoon of in haar belang, het claimen, de uitvoering en de verdediging van wettelijke aanspraken) of als er een toestemming volgens artikel 49 lid 1 letter a AVG bestaat.

Wij gebruiken de diensten van de volgende gegevensverwerkers:

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics uit te schakelen, kunt u gebruik maken van de Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Door het plaatsen van cookies kan Google het gebruik van onze internetpagina's analyseren. De informatie die de cookies verzamelen over het gebruik van onze pagina's (met inbegrip van uw IP-adres), wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Als anonimisering actief is, kort Google IP-adressen in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Op die manier kunnen geen conclusies met betrekking tot uw identiteit getrokken worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google neemt de privacybepalingen van het "Privacy Shield"-akkoord in acht en is bij het "Privacy Shield"-programma van het handelsministerie van de VS geregistreerd. Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze internetpagina's te analyseren, hierover voor ons verslagen op te stellen en andere desbetreffende diensten voor ons uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Op deze website worden met technologieën van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op webanalyse en voor ons live chatsysteem om live supportvragen te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden. Hiervoor zouden cookies kunnen worden gebruikt. Dat zijn tekstbestandjes die lokaal op de computer van de bezoeker van onze website worden opgeslagen en een herkenning bij een volgend bezoek van onze website mogelijk (zouden kunnen) maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Technisch wordt gegarandeerd dat IP-adressen automatisch worden geanonimiseerd. Door uw browser te configureren (bijv. omgang met cookies) kunt u de webanalyse verhinderen.
De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG).

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via [email protected].

Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens
Wij controleren bij een navenant gerechtvaardigd belang (hoogte van de ordersom, aard van de financiering) voor het aanvaarden van de order de solvabiliteit en ook de volgende persoonsgegevens.
In onze onlineshop worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de winkelwagen en de bestelprocedure functioneren.

Opslagduur
Tot het einde van onze zakenrelatie of tot afloop van de garantie-, aansprakelijkheids-, verjarings- en wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden; verder ook tot het einde van eventuele rechtsgeschillen waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn. Bij diensten waarvoor schadeclaims op basis van het Oostenrijkse Burgerlijk Wetboek of op basis van andere rechtsgronden (bijv. productaansprakelijkheid) mogelijk zijn, worden de gegevens voor de vereiste duur opgeslagen.

Terbeschikkingstelling van gegevens
De verzameling van door ons dwingend vereiste gegevens is voor het afsluiten van een contract noodzakelijk.

Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden
Een deel van de verzamelde gegevens wordt voor marketingdoeleinden verwerkt. Hierop en op uw recht op bezwaar wijzen wij reeds op het moment dat de gegevens verzameld worden. Wij verzoeken u in verband hiermee punt 3 van de privacyverklaring in acht te nemen.

3. Verwerkingen voor marketingdoeleinden (aanvragen van klanten, klantenservice en reclame)


Doel van de verwerking
Klantenservice en marketing (direct marketing) voor doeleinden van de verwerkingsverantwoordelijke of gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijke, ook door passende nieuwsbrieven en beantwoording van aanvragen van klanten, verzending van reclame via de post

Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen
Gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG:

 • Reclame voor waren en diensten van de ondernemingsgroep
 • Klantenwerving en binding (bonusprogramma's voor vaste klanten)
 • Verbetering van de attractiviteit van het aanbod


Bezwaar
U kunt te allen tijde vormloos bezwaar indienen tegen de verwerking voor deze doeleinden en eisen dat de gegevens gewist of de verwerking beperkt wordt. Wij wijzen u op uw rechten bij het directe verzamelen van de gegevens.

Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties
Indien nodig worden persoonsgegevens aan de volgende categorieën van ontvangers doorgegeven: transportbedrijven
Wij maken gebruik van de diensten van de volgende gegevensverwerkers:

 • drukkerijen
 • aanbieders van services voor nieuwsbrieven


De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG). De verwerking voor marketing en klantenbinding gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verantwoordelijke met wie een zakelijke relatie bestaat; de verwerking voor dergelijke doeleinden van de ondernemingsgroep veronderstelt de voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene.

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via [email protected].

Nieuwsbrief
Op onze website kunt u zich via het contactformulier gratis abonneren op de nieuwsbrief van Felder KG. In de nieuwsbrief vindt u informatie over actuele aanbiedingen, nieuwe producten, speciale acties en exclusieve kortingen op onze producten en diensten. Nadat u hiervoor uw toestemming hebt verleend, verzamelen en verwerken wij in het kader van deze service extra informatie (gebruiksgegevens genoemd).

Wij gebruiken voor statistische analyses van onze nieuwsbrief een zogenaamde trackingpixel. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die wordt ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, om registratie in een logbestand en analyse daarvan mogelijk te maken. Zo kunnen wij het succes van onze nieuwsbriefcampagnes beoordelen. Met behulp van de trackingpixel kunnen wij nagaan of een e-mail al dan niet geopend werd. Verder zien we ook welke links de ontvangers vaak aanklikken. Zo kunnen we de inhoud van de nieuwsbrief optimaliseren en aanpassen aan de interesses van de ontvangers. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na inschrijving voor de nieuwsbrief is bij gegeven toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 letter a AVG. Wij wijzen erop dat wij voor de verzending van onze nieuwsbrieven samenwerken met emarsys in Wenen (Märzstraße 1, 1150 Wien). De opslag en verwerking van de gegevens vinden uitsluitend in de Europese Unie plaats.De persoonsgebonden gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Verzetten personen zich tegen een dergelijke verzameling van gegevens is het om technische redenen momenteel alleen mogelijk het abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen.

Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens

 • Aankoop van adresgegevens, verzamelen van adressen

Wij gebruiken de diensten van de volgende gegevensverwerkers:

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen, terwijl deze de website gebruikt. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Met cookies kunnen vooral de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de internetpagina's worden vastgesteld. Verder kan ook worden geanalyseerd op welke manier de internetpagina's worden gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij ons aanbod klantvriendelijker maken. Cookies blijven ook na het verlaten van onze website opgeslagen en kunnen bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw opgeroepen worden. Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies aanvaardt.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics uit te schakelen, kunt u gebruik maken van de Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Door het plaatsen van cookies kan Google het gebruik van onze internetpagina's analyseren. De informatie die de cookies verzamelen over het gebruik van onze pagina's (met inbegrip van uw IP-adres), wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Als anonimisering actief is, kort Google IP-adressen in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Op die manier kunnen geen conclusies met betrekking tot uw identiteit getrokken worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google neemt de privacybepalingen van het "Privacy Shield"-akkoord in acht en is bij het "Privacy Shield"-programma van het handelsministerie van de VS geregistreerd. Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze internetpagina's te analyseren, hierover voor ons verslagen op te stellen en andere desbetreffende diensten voor ons uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Op deze website worden met technologieën van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op webanalyse en voor ons live chatsysteem om live supportvragen te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden. Hiervoor zouden cookies kunnen worden gebruikt. Dat zijn tekstbestandjes die lokaal op de computer van de bezoeker van onze website worden opgeslagen en een herkenning bij een volgend bezoek van onze website mogelijk (zouden kunnen) maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Technisch wordt gegarandeerd dat IP-adressen automatisch worden geanonimiseerd. Door uw browser te configureren (bijv. omgang met cookies) kunt u de webanalyse verhinderen.

Opslagduur
Gegevens van geïnteresseerden en profielen in onlineshops worden 3 jaar vanaf het laatste contact met de klant opgeslagen. Postadressen en e-mailadressen worden opgeslagen voor de duur van reclame-acties of tot het moment dat er bezwaar tegen het opslaan wordt gemaakt of de nieuwsbrief wordt opgezegd; ze worden ook opgeslagen als een beperking van de verwerking geëist wordt of als er voor de verwerking voor andere doeleinden een langere opslagduur nodig is (in het bijzonder volgens punt 2 van de privacyverklaring).

Terbeschikkingstelling van gegevens
Er bestaat geen verplichting om gegevens ter beschikking te stellen.

Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden
Bij aanvragen van klanten gebeurt onafhankelijk van de soort aanvraag en de uitvoering van de verwerking indien nodig een verdere verwerking in verband met leveringen en diensten, zie hiervoor punt 2 van de privacyverklaring.

4. Public relations


Doel van de verwerking
Terbeschikkingstelling van informatie die ten minste van lokaal of regionaal openbaar belang is over de taken en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke.

Bezwaar
U kunt te allen tijde vormloos bezwaar indienen tegen de verwerking voor deze doeleinden om redenen die met uw bijzondere situatie samenhangen en eisen dat de gegevens gewist of de verwerking beperkt wordt. Wij wijzen u op uw rechten bij het directe verzamelen van gegevens en in het kader van uitnodigingen voor evenementen.

Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen
Wettelijke basis voor de verwerking is de vrijheid van meningsuiting volgens artikel 13, 17, 17a van de Oostenrijkse wet betreffende de veiligheid van de burgers (Staatsgrundgesetz), artikel 10 EVRM en, voor zover sprake van publicitaire doeleinden, volgens artikel 85 AVG in verbinding met § 9 lid 2 van de Oostenrijkse wet op de privacy (DSG) (voor foto's ook § 12 lid 2 regel 4 DSG, voor zover een overwegend belang van de openbare bekendmaking van historische gebeurtenissen bestaat); anders wordt vooral bij de publicatie van foto's telkens de toestemming van de betrokkene gevraagd (artikel 6 lid 1 letter a AVG / artikel 9 lid 2 letter a AVG).

Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties
Er zijn geen ontvangers van de doorgegeven gegevens voorzien. Een publicatie is echter bedoeld voor iedereen en indien via internet mogelijk in heel de wereld zichtbaar.
De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG). De verwerking voor marketing en klantenbinding gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verantwoordelijke met wie een zakelijke relatie bestaat; de verwerking voor dergelijke doeleinden van de ondernemingsgroep veronderstelt de voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene.

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via [email protected].

Opslagduur
De opslagduur is beperkt tot de periode waarvoor de gegevens voor publicitaire doeleinden geschikt en bruikbaar zijn; bij voldoende documentatiebelang worden gegevens langdurig gearchiveerd voor later (her-)gebruik voor de in deze verwerkingsactiviteit beschreven doeleinden.

Terbeschikkingstelling van gegevens
Er bestaat geen verplichting om gegevens ter beschikking te stellen.

Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden
Het gebruik gebeurt uitsluitend ten behoeve van de voorziene doeleinden en in voorkomende gevallen overeenkomstig artikel 5 lid 1 letter b AVG voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden.

5. Gegevensverwerking bij sollicitaties


Doel van de verwerking
Tijdelijk bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten bij spontane sollicitaties en in het kader van sollicitatieprocedures met bekendmaking van vacatures en het gebruik voor de selectie van sollicitanten en het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.

Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen
Wij verwerken gegevens van sollicitanten op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (precontractuele maatregelen) en artikel 6 lid 1 letter f AVG om u tijdens de voorziene opslagduur ten behoeve van de selectie van sollicitanten te kunnen contacteren en eventueel in bepaalde gevallen de door u opgegeven informatie te kunnen controleren, als dit voor een vacature wegens hoge vereisten aan uw betrouwbaarheid in ons belang is of in het belang van derden vereist is.

Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties
Uw gegevens worden alleen voor onze medewerkers toegankelijk gemaakt als dit nodig is. Als referenties genoemd worden, kan het gebeuren dat we deze personen in sommige gevallen contacteren. Verder kan in gefundeerde gevallen bij overeenkomstig overwegend belang een controle van uw verklaringen bij derden gebeuren (bijv. voorgelegde kwalificaties en universiteitsdiploma's). Gegevens worden in deze gevallen alleen aan derde landen of aan internationale organisaties doorgegeven als er een toereikendheidsbeslissing volgens artikel 45 AVG bestaat of als aan de voorwaarden van artikel 49 lid 1 letter b AVG is voldaan (noodzakelijkheid tot het nemen van precontractuele maatregelen op aanvraag van de betrokken persoon) of als er een toestemming volgens artikel 49 lid 1 letter a AVG bestaat.

De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG).

Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens
Als contact wordt opgenomen met door u genoemde referenties, kunnen gegevens en informatie verzameld worden over uw vroegere dienstverband of uw activiteiten, met een subjectieve inschatting van uw werkkracht door overeenkomstige derden. (Deze gegevens en informatie worden niet opgeslagen.)

Opslagduur
Als u voor een openstaande vacature gesolliciteerd hebt, zullen wij uw persoonsgegevens maximum drie jaar vanaf het einde van de sollicitatieprocedure opslaan en vervolgens wissen, waarbij u vanaf zes maanden na het einde van de procedure te allen tijde vormloos bezwaar hiertegen kunt indienen.
Indien u spontaan gesolliciteerd hebt, zullen wij uw gegevens maximum drie jaar opslaan om u bij geschikte openstaande vacatures te kunnen contacteren, waarbij u tegen de verwerking te allen tijde vormloos bezwaar kunt indienen.

Terbeschikkingstelling van gegevens
Om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren is het in elk geval nodig dat u bewijst over de voor de openstaande vacature vereiste kwalificaties te beschikken en contactgegevens bekend te maken. In sommige gevallen kan het, afhankelijk van de vereisten voor de invulling van een vacature, ook nodig zijn dat wij bijkomende gegevens van u vragen (bijv. een uittreksel uit het strafregister). Als u de dwingend vereiste gegevens niet voorlegt, kan uw sollicitatie voor de betreffende vacature niet in aanmerking genomen worden.

Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden
Indien een dienstverband tot stand komt, worden uw sollicitatiedocumenten voor het personeelsbeheer gebruikt, met uitzondering van gevoelige gegevens (bijv. uittreksel uit het strafregister). Alle verdere informatie wordt u voor de afsluiting van de overeenkomst gegeven.

6. Communicatie


Doel van de verwerking
Als u ons via een formulier op de website, via e-mail of telefoon contacteert, zullen de voor de communicatie technisch vereiste gegevens (afhankelijk van het gekozen communicatiemiddel), zoals telefoonnummer, e-mailadres, tijdstip (resp. duur) van de communicatie enz. verzameld en verwerkt worden. Binnenkomende e-mails worden ook met spamfilters, firewalls, virusscanners enz. bewerkt met het oog op de doeleinden genoemd onder punt 1 van deze verklaring.

Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen
De door u vermelde gegevens worden voor de bewerking van de aanvraag op basis van het overeenkomstig gerechtvaardigd belang volgens artikel 6 lid1 letter f AVG verwerkt. Verdere doeleinden van de verwerking zijn afhankelijk van de inhoud van de communicatie en worden telkens onder de punten 1-6 van deze privacyverklaring vernoemd.

Bezwaar
U kunt bij verwerkingen voor de doeleinden volgens artikel 6 lid 1 letters e en f AVG in deze privacyverklaring, voor zover daar aangevoerd, te allen tijde vormloos bezwaar indienen tegen de verwerking voor deze doeleinden om redenen die met uw bijzondere situatie samenhangen. U kunt te allen tijde eisen dat de gegevens gewist of de verwerking beperkt wordt. Wij wijzen u op uw rechten bij het directe verzamelen van de gegevens (bijvoorbeeld in online formulieren). Dit recht bestaat niet indien wij uw aanvraag of een communicatieproces omwille van andere redenen (bijv. contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen, productaansprakelijkheid) verwerken en wij deze gegevens moeten opslaan gedurende een specifieke periode, die in deze privacyverklaring vermeld wordt.

Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties
Afhankelijk van de doeleinden van een communicatieproces kan een overeenkomstige doorgifte volgens punt 1 tot 6 van deze privacyverklaring nodig zijn.

Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens
Bij elke keer dat er contact wordt opgenomen, verzamelen onze systemen gegevens en informatie met betrekking tot de communicatiemiddelen en technische systemen van de betrokkenen.
De volgende gegevens worden hierbij verzameld: contactgegevens van de betrokkene (bijv. telefoonnummer, e-mailadres enz.), tijdstip van het communicatieproces (datum, uur).

Opslagduur
De opslagduur is afhankelijk van de vereiste tijd voor het uitvoeren van het communicatieproces tot het einde ervan; verder kan afhankelijk van de doeleinden van het communicatieproces een langere opslag nodig zijn, die telkens onder punt 1-6 van deze privacyverklaring vernoemd is.

Terbeschikkingstelling van gegevens
Er bestaat geen verplichting om gegevens ter beschikking te stellen.

Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden
Een verdere verwerking met het oog op alle in deze privacyverklaring onder punt 1-6 genoemde doeleinden gebeurt afhankelijk van de inhoud van uw aanvraag of het communicatieproces.

7. Sociale media

Voor het contact met onze klanten, voor de communicatie met geïnteresseerden en de presentatie van Felder KG zijn wij op enkele sociale media aanwezig.

Wij gebruiken deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het gaat onder meer om reclame voor artikelen en diensten van de bedrijvengroep, initiatieven om klanten te winnen en te binden, en initiatieven voor de verbetering van onze online en offline aanwezigheid en de algemene communicatie met onze klanten. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers gebeurt overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f AVG. Als beheerder van sociale media hebben wij een gerechtvaardigd belang bij effectieve informering van de gebruikers en communicatie met de gebruikers.

Wij bewaren persoonsgegevens op onze servers tot anders beschikt wordt. Dit betekent dat uw gegevens minstens worden bewaard tot het einde van onze zakelijke relatie of tot afloop van de garantie-, vrijwarings-, verjarings- en wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Verder worden uw gegevens ook bewaard tot het einde van eventuele rechtsgeschillen waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn. Bij diensten waarvoor schadeclaims op basis van het Oostenrijkse Burgerlijk Wetboek of op basis van andere rechtsgronden (bijv. productaansprakelijkheid) mogelijk zijn, slaan wij de gegevens voor de vereiste duur op.

Wij wijzen erop dat er geen verplichting bestaat om uw gegevens via sociale media met ons te delen. Vanzelfsprekend kunt u ook een ander kanaal kiezen om ons te contacteren (website, telefoon, e-mail).

Facebook
Wij beheren op Facebook een fanpagina als gezamenlijke verantwoordelijke overeenkomstig art. 26 AVG. Volgens deze regeling is Facebook verantwoordelijk voor de naleving van de meeste verplichtingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder voor transparantieverplichtingen, gegevensbeveiliging, meldingen over inbreuken op gegevensbeveiliging ("data breach") en de uitoefening van de rechten van betrokkenen. Als u zich in verband hiermee tot ons wendt, geven wij deze aanvragen aan Facebook door. Facebook komt zijn inlichtingsverplichtingen met betrekking tot "Insights" hier na.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest in zaak C-210/16 van 5 juni 2018 beslist dat de beheerder van een fanpagina op Facebook samen met Facebook verantwoordelijk is voor het gebruik van "Facebook Insights". Voor Europese aangelegenheden inzake gegevensbescherming is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland verantwoordelijk.

We zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, in zoverre wij de verwerking van uw gegevens door Facebook kunnen beïnvloeden. 
Voor de verwerking waarvoor Facebook als enige verantwoordelijk is, verwijzen we naar de privacyrichtlijn van het bedrijf.
Wij als beheerder van de fanpagina hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens, maar we kunnen deze gebruiken om met onze bijdrages specifieke doelgroepen te bereiken. De volgende gegevens zijn voor ons nuttig:

 • categorieën van betrokkenen: fans, abonnees, onderverdeeld naar geslacht, stedelijke of landelijke regio, taal
 • statistieken over user-activiteiten: totaal aantal opvragingen van pagina's, vind-ik-leuks, gebruik van bijdrages en inhoud op onze pagina's, reikwijdte, videoweergaven, commentaren, gedeelde inhoud, antwoorden, bezoektijden van de gebruikers, gegevens over eindapparatuur
 • gegevens over Facebook-groepen die aan onze Facebook-pagina gekoppeld zijn.


Als u zich op onze fanpagina abonneert of als u zich als fan registreert, is de raadpleging van uw Facebook-profiel mogelijk overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en uw privacyinstellingen op Facebook. Facebook verzamelt uw gegevens onder andere voor het opstellen van statistieken voor "Insights" overeenkomstig zijn privacyverklaring. Wij hebben geen invloed op de verwerking. Wij kunnen alleen bij niet-persoonsgebonden statistieken een selectie maken aan de hand van vastgelegde criteria voor analyses.

Aan de hand van opgevraagde inhoud kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt, die voor reclameadvertenties op het sociale medium en erbuiten gebruikt worden. Dit is mogelijk door het gebruik van cookies die op de computer van de gebruikers opgeslagen worden. Gegevens van gebruikers van sociale media kunnen door de aanbieder echter ook elders opgeslagen worden, vooral als deze gebruikers bij het sociale medium geregistreerd en aangemeld zijn.

Normaal worden uw gegevens niet voor andere doeleinden verwerkt. Afhankelijk van de doeleinden van een communicatieproces kan verwerking van uw gegevens echter vereist zijn volgens de algemene privacyverklaring op onze homepage.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking binnen onze verantwoordelijkheid, door zelf commentaren, likes of een door u gemaakte verbinding met onze fanpagina te verwijderen of door met ons contact op te nemen (zie hierover het punt "Rechten als betrokkene"). Voor het recht van bezwaar en herroepingsrechten met betrekking tot de verwerking door Facebook verzoeken wij u zich tot dit bedrijf te wenden. Voor verwerkingsprocessen waarvoor Facebook verantwoordelijk is, kunt u bezwaar maken via www.facebook.com/settings of http://www.youronlinechoices.com

Door gebruikers op onze fanpagina gepubliceerde of gedeelde inhoud en likes kunnen wereldwijd bekeken worden. Facebook verwerkt gegevens ook buiten de Europese Unie op basis van het "Privacy Shield" en het overeenkomstige adequaatheidsbesluit volgens art. 45 AVG. Facebook verplicht zich er zo toe de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming te respecteren. Meer informatie over de Privacy Shield-status van Facebook vindt u hier. We hebben geen invloed op het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook voor de tool "Insights".

Instagram
Felder KG gebruikt onderdelen van de dienst Instagram op de website. Instagram is een online dienst voor het delen van foto's en video's, en is eigendom van Facebook. Deze service is een mix van een microblog en een audiovisueel platform, waarmee de gebruikers ook gegevens op andere sociale media kunnen verspreiden.De exploitant van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, in zoverre we er invloed op hebben. Voor de verwerking van gegevens waarvoor Instagram als enige verantwoordelijk is, verwijzen we naar de richtlijn voor gegevensbescherming van het bedrijf: Privacyverklaring/opt-out.

Onze website gebruikt plug-ins van Instagram, waarmee informatie over gebruikersgedrag verkregen kan worden. Als u tijdens een bezoek aan onze website bent aangemeld bij uw Instagram-account, kunnen deze gegevens aan uw gebruikersprofiel toegewezen worden. De verwerking en de opslag van de gegevens gebeuren dan door Instagram. Als u wenst te vermijden dat gegevens aan uw Instagram-account gekoppeld worden, moet u zich voor het bezoek aan onze website afmelden.

Als iemand niet akkoord gaat met de verwerking van de gegevens die binnen onze verantwoordelijkheid vallen, kan deze persoon eerst zelf commentaren en likes wissen. De gebruiker kan onze pagina ook "ontvolgen" (meer informatie vindt u bij het punt "Rechten als betrokkene"). Voor het recht van bezwaar en herroepingsrechten met betrekking tot de verwerking door Instagram verzoeken wij u zich tot dit bedrijf te wenden (privacyverklaring/opt-out).

Bijdragen waarbij de gebruikers op het hartje klikten en gedeelde inhoud kunnen wereldwijd bekeken worden. Instagram verwerkt zoals het moederbedrijf Facebook gegevens buiten de Europese Unie op basis van het "Privacy Shield" en het overeenkomstige adequaatheidsbesluit volgens art. 45 AVG. Instagram verplicht zich er zo toe de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming te respecteren. Meer informatie over de Privacy Shield-status van Instagram/Facebook vindt u hier.

LinkedIn
We hebben op deze website plug-ins van LinkedIn Corporation geïmplementeerd. Dit platform is een sociaal netwerk om bestaande professionele contacten te onderhouden en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Met meer dan 500 miljoen gebruikers uit meer dan 200 landen (stand januari 2018) behoort LinkedIn tot de 50 meest gebruikte websites. LinkedIn is sinds december 2016 eigendom van Microsoft.Het platform wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Mountain View, CA 94043, USA. In Europa is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland verantwoordelijk voor de naleving van de Europese bescherming van persoonsgegevens.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, in zoverre we invloed op de verwerking hebben. Bij elk bezoek aan onze website zorgt de plug-in van LinkedIn voor het downloaden van de passende weergave van de gebruikte browser. In het kader van dit proces ontvangt LinkedIn informatie over de subpagina's die door de gebruiker bezocht worden. Meer over de plug-ins van LinkedIn kunt u hier lezen.

Als iemand tegelijk bij LinkedIn aangemeld is, krijgt het platform informatie over het gebruikersgedrag (bijv. welke subpagina's bezocht werden, de duur van het bezoek, enz.). Als op een geïntegreerde LinkedIn-knop wordt geklikt, kan deze informatie ook worden gekoppeld aan de bijhorende gebruikersaccount. Wenst de gebruiker dat dergelijke informatie niet bij LinkedIn terechtkomt, kan hij zich voor het bezoek aan onze website bij LinkedIn afmelden.

Het platform biedt de mogelijkheid om via persoonlijke voorkeuren e-mails en sms-berichten voor doelgerichte advertenties uit te schakelen. LinkedIn werkt samen met bedrijven zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Een opt-out voor zulke cookies vindt u hier. De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming en de cookierichtlijn kunt u hier raadplegen: privacyverklaring | cookierichtlijn

Bijdragen die de gebruikers geliket hebben en gedeelde inhoud kunnen wereldwijd opgevraagd worden. LinkedIn verwerkt gegevens ook buiten de Europese Unie op basis van het "Privacy Shield" en het overeenkomstige adequaatheidsbesluit volgens art. 45 AVG. LinkedIn verplicht zich er zo toe de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming te respecteren. Meer informatie over de Privacy Shield-status vindt u hier.

Pinterest
Felder KG gebruikt plug-ins van Pinterest op zijn website. Pinterest is een sociaal netwerk en een visuele zoekmachine, waardoor gebruikers zich kunnen laten inspireren en waarmee ze ideeën op virtuele prikborden kunnen "pinnen". De exploitant van het netwerk is Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. In Europa is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland verantwoordelijk voor de naleving van de Europese bescherming van persoonsgegevens.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, in zoverre we invloed op de verwerking hebben. Voor de verwerking van gegevens waarvoor Pinterest verantwoordelijk is, verwijzen we naar de privacyverklaring van het bedrijf. Verder vinden gebruikers hier mogelijkheden met betrekking tot hun informatie. U leest er ook waar en hoe u voor een opt-out kunt kiezen.

Door het gebruik van de Pinterest-functies kunnen wij geanonimiseerde informatie over gebruikersgedrag krijgen. Indien de betrokken persoon tegelijk bij Pinterest aangemeld is, kunnen deze gegevens aan de gebruikersaccount gekoppeld worden. Als u dit niet wenst, raden wij u aan om u bij Pinterest af te melden, voordat u onze website bezoekt.

Openbare pins en prikborden zijn voor iedereen zichtbaar. Wie een dergelijke verwerking van gegevens door Pinterest niet wenst, moet privé prikborden aanmaken en mag thema's die wij ter beschikking stellen, niet langer volgen. Voor het recht van bezwaar en herroepingsrechten met betrekking tot gegevensverwerking door Pinterest verwijzen we naar de privacyverklaring van dit bedrijf.

Pinterest is een wereldwijde dienst. Dit betekent dat gegevens ook buiten de Europese Unie opgeslagen en verwerkt worden. In de EER houdt het bedrijf zich echter aan het "Privacy Shield", wat betekent dat de Europese bepalingen inzake gegevensbescherming gerespecteerd worden. Meer hierover kunt u hier lezen.

Twitter
Wij hebben op onze website plug-ins van Twitter geïntegreerd. Twitter is een microblogdienst van het bedrijf Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900 in CA 94103 San Francisco, USA. Via het platform kunnen gebruikers korte berichten, zogenaamde "tweets", verspreiden.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, in zoverre we invloed op de verwerking hebben. Meer informatie over gegevensbescherming door Twitter kunt u hier lezen.

Bij elk bezoek aan onze website zorgt de plug-in van Twitter voor het downloaden van de passende weergave van de gebruikte browser. Twitter krijgt via dit proces bijv. informatie over de pagina's die bezocht worden. Meer informatie over de gebruikte plug-ins vindt u hier.

Indien iemand tegelijk bij Twitter aangemeld is, kunnen alle ontvangen gegevens zoals de duur van het bezoek en de geraadpleegde pagina's aan de gebruikersaccount gekoppeld worden. Dit gebeurt altijd, ook als de betrokken persoon de Twitter-knoppen niet gebruikt. Deze gegevens worden door Twitter opgeslagen en verwerkt. Wie een dergelijke koppeling en overdracht van gegevens aan Twitter niet wenst, kan dit voorkomen door zich af te melden bij Twitter voor het bezoek aan onze website. Hier vindt u nog meer informatie en mogelijkheden voor opt-out.

Gelikete en gedeelde inhoud kunnen wereldwijd bekeken worden. Twitter Inc. verwerkt ook gegevens buiten de Europese Unie op basis van het "Privacy Shield". Twitter Inc. verplicht zich er zo toe de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming te respecteren. Hier leest u meer over de Privacy Shield-status.

YouTube
Op onze website hebben wij plug-ins van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportaal van het Amerikaanse bedrijf YouTube, LLC, dat sinds 2006 een dochterbedrijf van Google, LLC is. YouTube is gevestigd in San Bruno, 901 Cherry Ave., CA 94066, USA. Op het platform kunnen videoclips gratis online geplaatst, afgespeeld, beoordeeld en becommentarieerd worden. YouTube staat de publicatie van allerlei soorten filmmateriaal toe, zoals film- en tv-fragmenten, muziekvideo's, trailers, zelf gemaakte films en slideshows.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, in zoverre we invloed op de verwerking hebben. Zodra onze website geopend wordt, worden de YouTube-functies geladen. Indien iemand tegelijk bij YouTube aangemeld is, kunnen gegevens zoals de geraadpleegde pagina's en de duur van het bezoek aan de gebruikersaccount gekoppeld worden. Als u dit niet wenst, moet u zich bij YouTube afmelden, voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube vindt u hier. Verzamelde gegevens die aan de Google-account gekoppeld worden en de hiervoor gepersonaliseerde reclame, kunt u hier beheren.

YouTube (en dus ook Google) verwerken gegevens ook buiten de Europese Unie. Commentaren, beoordelingen en gedeelde inhoud kunnen wereldwijd bekeken worden. Doordat YouTube aangesloten is bij het zogenaamde "Privacy Shield", garandeert het bedrijf de naleving van de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Meer informatie over het Privacy Shield van YouTube/Google vindt u hier.