Rychlá objednávka
Nacházíte se zde:
Shop
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, společnosti Felder KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Rakousko, telefon: + 43522358500, telefax: + 43522356130, e-mail: [email protected], zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu Innsbruck pod číslem: 213629k, DIČ: ATU52453606, zastoupené Johannem Georgem Felder a Martinem Felder – dále jen jako „Prodávající“ – platí pro smlouvy uzavřené prostřednictvím platformy www.felder-group.com/cs-cz/shop mezi Prodávajícím a Zákazníky uvedenými v bodu 1 VOP – dále nazývanými „Zákazník“.

 

1 Rozsah platnosti, vysvětlení pojmů

(1) Nabídka zboží je určena výhradně osobám s neomezenou právní způsobilostí a právnickým osobám v rámci Evropské unie. Osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům jsou oprávněny využívat nabízený sortiment pouze ve spolupráci a se souhlasem svého právního zástupce.

(2) Objednávky jsou možné jen s dodací adresou v České republice.

(3) Vyobrazení v internetovém obchodu slouží výhradně pro prezentaci zboží a nepředstavuje závaznou nabídku.

(4) Pro obchodní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem platí výhradně následující všeobecné obchodní podmínky ve verzi platné v okamžiku objednávky. Odlišné podmínky Zákazníka nejsou brány v potaz, pokud Prodávající výslovně písemně neodsouhlasí jejich platnost.

(5) Zákazník je spotřebitelem, pokud účel objednaného zboží a služeb nelze přičíst převážně jeho obchodní nebo nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem je pak jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právní společnost, které při uzavírání smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.

 

2 Uzavření smlouvy

(1) Vystavení zboží v internetovém obchodu nepředstavuje závaznou nabídku, nýbrž pouze pobídku k objednávce. Zákazník si ze sortimentu Prodávajícího vybere výrobky, obzvláště nástroje a stroje, a pomocí tlačítka „vložit do košíku“ je vloží do takzvaného nákupního košíku. Kliknutím na tlačítko „závazně objednat“ zadá Zákazník závaznou objednávku na zboží obsažené v nákupním košíku. Před odesláním objednávky může Zákazník údaje kdykoli změnit a zobrazit. Objednávku lze však zadat a zprostředkovat pouze tehdy, pokud Zákazník před jejím odesláním zaklikne políčko potvrzující, že se seznámil s „VOP“, „poučením o odstoupení od smlouvy a vzorem odstoupení od smlouvy“ – jež platí pouze pro spotřebitele – a s „prohlášením o ochraně osobních údajů“.

(2) Prodávají poté Zákazníkovi zašle automatické potvrzení přijetí objednávky e-mailem, v němž je shrnuta objednávka Zákazníka. Zákazník může toto shrnutí vytisknout funkčním tlačítkem „tisk“. Automatické potvrzení objednávky pouze potvrzuje, že byla objednávka Zákazníka doručena Prodávajícímu; nepředstavuje přijetí zakázky. Smlouva je uzavřena teprve v okamžiku, kdy Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí zakázky, případně připravením zboží k expedici. V případě, že nastalo více výše uvedených událostí, považuje se smlouva za uzavřenou v okamžiku, kdy nastane první z uvedených alternativ. Přijetí objednávky Zákazníka Prodávajícím může trvat až 4 pracovní dny od doručení objednávky.

Po přijetí objednávky, nejpozději však při dodání zboží, obdrží Zákazník text smlouvy (skládající se z objednávky a VOP), poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele a informace o ochraně údajů na trvanlivém datovém nosiči (e-mail nebo papírový výtisk) (potvrzení smlouvy). Text smlouvy podléhá zásadám ochrany osobních údajů.

(3) Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Překlady do jiných jazyků slouží pouze pro informaci.

 

3 Dodávka, dostupnost zboží

(1) Dodací lhůty stanovené Prodávajícím se počítají od okamžiku přijetí zakázky za předpokladu, že byla kupní cena zaplacena předem (kromě nákupu na fakturu). Není-li u konkrétního zboží v internetovém obchodu Prodávajícího uvedena jiná dodací lhůta, platí dodávka do 3–5 pracovních dnů, výjimečně v závislosti na způsobu dopravy až 10 pracovních dnů. V každém případě dbejte při objednávce na odpovídající informace týkající se dostupnosti zboží. Přes pečlivé zásobení se může stát, že některá položka bude vyprodána rychleji, než jsme předpokládali. Prodávající proto neposkytuje záruku doručení. Platí: jen do vyprodání zásob.

(2) Pokud nejsou v okamžiku objednávky k dispozici žádné exempláře Zákazníkem zvoleného výrobku, informuje Prodávající Zákazníka o této skutečnosti nejpozději v okamžiku přijetí zakázky. Pokud není zboží dlouhodobě k dispozici, nepotvrdí Prodávající přijetí zakázky. V tomto případě nedojde k uzavření smlouvy.

(3) Pokud Prodávající po uzavření smlouvy zjistí, že trvale není schopen dodat objednané zboží, aniž by tato skutečnost vznikla jeho zapřičiněním (např. z důvodu vyšší moci, pandemie, nedoručení i přes včasné opětovné objednání), je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Tuto skutečnost oznámí Prodávající neprodleně Zákazníkovi a případně navrátí již provedené platby.

(4) Prodávající je oprávněn k provedení dílčích dodávek, pokud sám ponese přepravní náklady na zaslání dílčí dodávky.

 

4. Registrace v internetovém obchodu Prodávajícího, zpracování osobních údajů Zákazníka

Zákazník může v internetovém obchodu Prodávajícího objednat zboží jako host (pokud je tato možnost nabízena) nebo jako registrovaný uživatel. Coby registrovaný uživatel nemusí Zákazník pokaždé zadávat své osobní údaje, jednoduše se před objednávkou nebo během ní přihlásí pomocí své e-mailové adresy a hesla zvoleného při registraci do zákaznického účtu. Registrací nevzniká žádná povinnost nákupu Prodávajícím nabízeného zboží. Informace o zpracování osobních údajů nalezne Zákazník pod odkazem „Ochrana osobních údajů“. Při přihlášení si Zákazník zvolí osobní jméno uživatele a heslo.

 

5 Výhrada vlastnictví

Do úplného zaplacení zůstavá dodané zboží vlastnictvím Prodávajícího.

Je-li Zákazník podnikatelem, platí navíc následující:

Zákazník – podnikatel je oprávněn dále prodávat zboží, jež podléhá výhradě vlastnictví, v rámci běžné obchodní činnosti. Zákazník však nesmí toto vyhrazené zboží zastavit nebo jej použít jako záruku. V tomto případě Zákazník postoupí všechny pohledávky z takového prodeje v hodnotě fakturační hodnoty pohledávky Prodávajícího na Prodávajícího, bez ohledu na to, zda k tomu dojde před nebo po jakémkoli zpracování vyhrazeného zboží. Prodávající přijímá toto postoupení. Bez ohledu na oprávnění Prodávajícího k vymáhání pohledávky zůstává Zákazník oprávněn vymáhat pohledávku i po jejím postoupení. V této souvislosti se Prodávající zavazuje, že – pokud Zákazník splní své platební povinnosti – nebude inkasovat pohledávku sám, pokud nebyla podána žádost o zahájení insolvenčního nebo obdobného řízení proti aktivům Zákazníka a nedošlo k pozastavení plateb. Pokud výše uvedené jistiny převyšuje pohledávku o více než 10 %, je Prodávající povinen uvolnit na žádost Zákazníka jím zvolené jistiny.

 

6 Ceny a expedice

(1) Pro spotřebitele platí ceny včetně DPH.

(2) O nákladech na dopravu je Zákazník informován na stránce objednávky; náklady na dopravu nese Zákazník.

(3) Zboží je expedováno – v závislosti na jeho povaze – poštou nebo přepravní společností.

Je-li Zákazníkem spotřebitel, nese riziko přepravy Prodávající. Pokud v tomto případě dojde k doručení zboží s viditelným poškozením způsobeným přepravou, reklamuje Zákazník takovéto vady okamžitě u přepravce a co nejdříve kontaktuje Prodávajícího. Opomenutí podání reklamace nebo navázání kontaktu však nemá žádné dopady na Zákazníkova zákonná záruční práva. Informace od Zákazníka o dopravou poškozeném zboží pomáhá Prodávajícímu uplatnit jeho práva vůči přepravci nebo vymáhat plnění přepravního pojištění.

 

7 Platební podmínky, zádržné právo a zápočet

(1) Akceptované platební prostředky a způsoby jsou uvedeny na objednací stránce Prodávajícího.

(2) Zákazník může kdykoliv změnit způsob platby uložený v jeho uživatelském účtu.

(3) Kupní cena je splatná okamžitě při uzavření smlouvy. Je-li splatnost platby stanovená kalendářním datem, ocitá se Zákazník promarněním tohoto data v prodlení. V tomto případě musí Zákazník, je-li spotřebitelem, platit Prodávajícímu penále ve výši 5 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. Je-li Zákazník podnikatelem, činí penále 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou.

(4) Zákazník má právo na započtení pohledávek pouze v případě, pokud se jedná o protipohledávky ze stejné smlouvy a pokud jsou zákonné, Prodávajícím uznané či nesporné.

(5) Zádržné právo může Zákazník uplatnit jen v případě, že protipohledávka pochází z téže smlouvy.

(6) Smluvní pohledávky mohou být Prodávajícím postoupeny třetím stranám, obzvláště za účelem refinancování a za účelem zjednodušeného zpracování pohledávek. Prodávající upozorňuje, že v případě postoupení budou – v souladu se zákonnými ustanoveními – informace požadované pro postoupení i informace potřebné k uplatnění postoupených pohledávek předány třetí straně.

 

8 Záruka za vady materiálu

(1) Je-li Zákazník spotřebitelem, činí u nového zboží záruční lhůta dva roky od dodání, v ostatních případech činí tato lhůta dvanáct měsíců od dodání. Není-li stanoveno jinak, platí zákonné nároky na záruční plnění.

(2) Je-li Zákazník podnikatelem, platí však následující:

Pokud má dodané zboží vady, je Zákazník oprávněn požadovat dodatečné plnění ve formě odstranění vady nebo dodání bezvadné věci. Volba způsobu dodatečného plnění náleží Prodávajícímu. V případě neuspokojivého dodatečného plnění má Zákazník právo na snížení kupní ceny nebo má právo při splnění zákonných požadavků na odstoupení od smlouvy. Předpokladem jakýchkoli práv na záruční plnění je řádné splnění všech kontrolních a reklamačních povinností Zákazníkem, které mu vyplývají z  obchodního zákoníku.

(3) Dodatečná záruka se vztahuje na zboží dodané Prodávajícím pouze tehdy, pokud byla výslovně uvedena v potvrzení objednávky u příslušných položek.

 

9 Ručení

Prodávající odpovídá za úmyslné jednání a hrubou nedbalost. Prodávající dále odpovídá za porušení svých povinností z nedbalosti, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy, ohrožuje-li jejich porušení dosažení účelu smlouvy, a na jejichž dodržování se Zákazník může zpravidla spolehnout. V posledním jmenovaném případě však Prodávající odpovídá pouze za předvídatelné škody typicky vyplývající ze smlouvy. Totéž platí pro porušení povinností partnery Prodávajícího.

Výše uvedené výluky odpovědnosti neplatí v případě ohrožení života, tělesného zranění či ohrožení zdraví.

Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

 

10. Pokyny k poučení o odstoupení od smlouvy, které platí pouze pro spotřebitele

Zákazník jako spotřebitel má za určitých okolností právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Příslušné poučení o odstoupení od smlouvy a vzor odstoupení od smlouvy lze kdykoli zobrazit a vytisknout pod odkazem „Prohlášení o odstoupení od smlouvy a vzor odstoupení“.

 

11. Ochrana osobních údajů

(1) Osobní údaje (např. oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa) jsou Prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně v souladu s platnými zákony, především se zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR).

(2) Prodávající poskytuje v souvislosti s prohlášením o ochraně osobních údajů další informace o ochraně údajů, jakož i o typu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů; tyto informace jsou přístupné pod odkazem „prohlášení o ochraně osobních údajů“. Uvedené informace lze kdykoliv zobrazit a vytisknout.

 

12 Závěrečná ustanovení

(1) Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem se vztahuje právo České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(2) Pokud je Zákazník spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii, mohou se na něj vztahovat také právní předpisy země, v níž má bydliště, a to z hlediska závazných ustanovení o ochraně spotřebitele.

Pokud je Zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním veřejnoprávním fondem, je jurisdikcí pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Prodávajícím místně či věcně příslušný soud.

(3) Pokud by jakékoliv ustanovení těchto VOP bylo nebo by se stalo právně neúčinným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neúčinná ustanovení budou nahrazena zákonnými ustanoveními. Totéž platí, pokud se ve VOP vyskytne nepředvídaná mezera.