Ochrona danych

OGÓLNE WARUNKI UMOWY FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.

FELDER GROUP Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43
44-240 Żory

1. Ustalenia podstawowe
1.1 Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp. z o.o. (*OWU*) są integralną częścią wszystkich ofert handlowych, umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów zawieranych przez Felder Group Polska Sp. z o., w szczególności umów konserwacji i umów serwisowych. Uregulowania odmienne do postanowień OWU wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez Felder Group Polska Sp. z o.o. i Kupującego.
1.2 W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych OWU obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży, dostawy, umów konserwacji i umów serwisowych oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.
1.3 OWU dostarczane są Kupującemu na piśmie w szczególności wraz z ofertą handlową, umową lub fakturą. Z chwilą pierwszego doręczenia OWU ich treść staje się obowiązującą regulacją prawną pomiędzy Stronami. Kupujący składając zamówienie, zlecenie lub zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na włączenie OWU do treści umowy,
jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez Kupującego następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał lub mógł zapoznać.
1.4 Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWU stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną.
1.5 Jeżeli poszczególne postanowienie OWU są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWU.
1.6 Użyte w niniejszych OWU Felder Group Polska Sp. z o.o. określenia mają następujące znaczenie.
a) Przez skrót „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp.z o.o.
b) Przez „Kupującego” rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę, autoryzowanego sprzedawcę lub inną osobę prowadzącą działalność
gospodarczą na własny rozrachunek będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o.
c) Przez „Konsumenta” rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę lub inną osobę, nie prowadzącą działalności gospodarczej będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o.
d) Przez „Felder” rozumie się FELDER GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żorach, 44-240, al. Jana Pawła II 43, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPIS POD NUMEREM KRS: 0000173825, NIP 6472313531, Kapitał zakładowy 50 000,- PLN opłacony w całości.
1.7 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mailowy. Dotyczy w szczególności faktur, potwierdzeń przyjęcia zamówienia, oświadczeń oraz ofert.

2. Zawarcie umowy, przedmiot umowy, zakres dostawy
2.1 Wraz z zamówieniem towaru w postaci złożenia własnoręcznego podpisu na formularzu zamówienia lub oferty w inny sposób identyfikujący wolę Kupującego, Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. Przyjęcie zamówienia przez Felder nastąpi w ciągu dwóch tygodni poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia lub realizację zamówienia z zachowaniem terminu nadania przesyłki.Kupujący przekazując dane osobowe Sprzedawcy oświadcza, iż wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Sprzedawcę oraz Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą w posiadaniu Administratora przez okres 48 miesięcy od daty ich pozyskania, a szczegółowa polityka ochrony danych osobowych zawarta jest na stronie:
https://www.felder-group.com/pl-pl/ochrona-danych-osobowych
2.2 Zawarcie umowy z Felder następuje z chwilą potwierdzenia przez Felder prawidłowo złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Felder po złożeniu zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
2.3 Kupujący odpowiada za prawidłowość oraz prawdziwość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towarów dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem.
2.4 Miejscem spełnienia świadczenia Felder jest siedziba Felder lub wskazane w zamówieniu miejsce dostawy towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5 Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry technicznie pisemnie
potwierdzone przez Felder w umowie.
2.6 Felder zastrzega jednocześnie możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru, wynikających z modernizacji i postępu technicznego o ile towar pomimo zmian nie zmienia swojego charakteru i właściwości technicznych i dostarczenie takiego towaru nie stoi w sprzeczności z istotnym interesem Kupującego.
2.7 Felder zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępnione
osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Felder do wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie umowy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.8 Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Felder zgodnie z zapisem 2.2 nie wywołuje żadnych skutków prawnych; w szczególności po stronie Kupującego nie powstaje
żadne roszczenie związane z nie zawarciem umowy.
2.9 Felder dostarczy zamówiony towar zgodny z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Maszynowej Unii Europejskiej i normami harmonizującymi. W wypadku wymagań Kupującego wykraczających poza w/w normy muszą one zostać przedstawione Felder i pisemnie określone w zamówieniu oraz zaakceptowane przez Felder.

3. Termin dostawy, realizacji
3.1 W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako zobowiązanie się Felder do wydania towaru Kupującemu w miejscu wskazanym w zamówieniu, w okresie wskazanych tygodni lub miesięcy, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jednak nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów oraz uznania uzgodnionej kwoty na rachunku bankowym Felder. Bieg terminu dostawy nie może się także rozpocząć przed ustaleniem wszystkich warunków technicznych związanych z zamówieniem. W przypadku nie wypełnienia w odpowiednim czasie któregokolwiek z powyższych obowiązków termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
3.2 W razie żądania Kupującego dokonania zmian w zamówionym towarze, takie żądanie traktuje się jak złożenie nowego zamówienia. Nowe zamówienie zostanie uwzględnione,
jeśli Felder uzna jego wykonanie za możliwe: w takim przypadku ustalony w pierwotnym zamówieniu termin dostawy nie wiąże Felder i może zostać wyznaczony nowy termin dostawy. W wypadku, kiedy żądane zmiany zamówienia zostaną uznane za niemożliwe do wykonania wiążącym obie strony jest pierwotne zamówienie.
3.3 Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływu na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Felder lub terminowe wykonanie zobowiązania przez Felder jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności Felder może się także powoływać podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach Felder niezwłocznie poinformuje Kupującego.
3.4 Jeżeli spełnienie świadczenia z powodu wystąpienia opisanych powyżej nieprzewidzianych okoliczności pociągałoby za sobą poniesione przez Felder znacznej szkody, bądź też wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, Felder zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
3.5 Felder zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.
3.6 W przypadku opóźnienia w odbiorze przez Kupującego przedmiotu umowy Felder jest uprawniony do naliczania opłat tytułem przechowania towarów w wysokości 8,- PLN netto tygodniowo za każdy zajmowany m2 powierzchni magazynu, licząc od dnia przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie FELDER. Po upływie 4 tygodni od momentu przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie Felder i nie wywiązaniu się z warunków umowy przez Kupującego Felder ma prawo dalszego odsprzedania towaru, nowy termin realizacji zostanie przekazany Kupującemu na nowych warunkach ustalonych przez Felder.
3.7 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, względnie odstąpienia od umowy przez Felder z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego, a w szczególności: anulowania zamówienia przez Kupującego, odmowy odebrania towaru, odmowy podpisania umowy kredytowej, odmowy zapłaty przedpłaty, odmowy dostarczenia żądanych dokumentów, Felder obciąży Kupującego karą umowną w wysokości 25% wartości netto umowy.
3.8 W wypadku instalacji towaru przez serwis Felder, strony uzgodnią odpowiedni termin instalacji uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Felder nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub pisemnego potwierdzenia gotowości do uruchomienia w miejscu instalacji. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Felder w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych. W wypadku niemożliwości instalacji towaru w ustalonym terminie ze względu na nie spełnianie warunków instalacji zawartych w instrukcji obsługi, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów.

4. Ceny, warunki płatności, płatność ratalna
4.1 Ceny podane przez Felder ustalone są w walucie PLN odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru oraz nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, chyba, że odrębne pisemne potwierdzenia Felder postanawiają inaczej.
4.2 W wypadku transakcji ustalonej w walucie EUR, Felder zafakturuje sprzedaż w walucie PLN po kursie EUR podanym na fakturze, kurs ten jest średnim kursem NBP z dnia fakturowania. Wymagalność należności w walucie PLN jest natychmiastowa w momencie wykonania usługi lub przekazania towaru.
4.3 W stosunku do Kupujących, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary Felder lub zamówienie przekracza kwotę 1500,- PLN netto Felder zastrzega sobie
prawo żądania od Kupującego zaliczki lub/i innego zabezpieczenia wykonania umowy (np. żądać od Kupującego wystawienia i złożenia weksla in blanco) oraz dostarczenia kopii dokumentów rejestrowych działalności gospodarczej w szczególności kopii NIP, REGON.
4.4 W wypadku transakcji z odroczonym terminem płatności Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę kredytową przedstawioną przez Felder na warunkach wskazanych
przez Felder. Odmowa zawarcia umowy kredytowej powoduje natychmiastową wymagalność całej należności w dniu potwierdzenia gotowości wykonania zamówienia przez Felder.
4.5 Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Felder lub wpłaty gotówkowej w kasie Felder potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem.
4.6 W wypadku zalegania przez Kupującego z płatnościami na rzecz Felder Kupujący
pokryje koszty upomnienia oraz odsetki za opóźnienie w następującej wysokości:
· odsetki umowne w wysokości 0,1% dziennie licząc od dnia wymagalności
· 20,- PLN kosztów 1. upomnienia w terminie 5 dni licząc od dnia wymagalności
· 40,- PLN kosztów 2. upomnienia w terminie 15 dni licząc od dnia wymagalności
· 40,- EUR kosztów opóźnienia w płatności zgodnie z przepisami ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych,
· wszystkich kosztów prawnych w tym zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz komorniczych.

5. Warunki gwarancji i reklamacje
Obowiązują krajowe, ustawowe warunki gwarancji z zachowaniem postanowień
podanych na stronie:
https://www.felder-group.com/pl-pl/serwis/gwarancja

6. Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej
6.1 Felder zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do chwili zapłaty
przez Kupującego pełnej ceny wszystkich towarów.
6.2 W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego Felder ma prawo na koszt
Kupującego żądać wydania zastrzeżonego co do własności towaru w celu zabezpieczenia
na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się za wykonanie
prawa odstąpienia od umowy.
6.3 Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych towarów jest skuteczne względem wierzycieli
Kupującego, jeżeli ma formę pisemną.
6.4 Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do
Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie
prawa własności na rzecz Felder. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego
własność Felder w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku
Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Felder.
6.5 Kupujący nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od Felder na rzecz
osób trzecich.

7. Miejsce wykonania, właściwość sądów
7.1 Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.
7.2 Jeżeli umowa niniejsza została zawarta między Przedsiębiorcami, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rybniku względnie Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Gliwicach
– a to z uwagi na wartość przedmiotu sporu.
7.3 Jeżeli umowa niniejsza została zawarta z osobą niebędącą Przedsiębiorcą, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Konsumenta lub zgodnie z warunkami określonymi przepisami prawa.
7.4 Informacje odnośnie rozstrzygania sporów online: Komisja Europejska pod poniższym
linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Felder zakłada, że w każdym wypadku, wspólnie z Klientem może osiągnąć, zadowalające obie strony, rozwiązanie. Stąd też oraz ze względu na to, Felder nie jest zobowiązany do udziału w procesie rozstrzygania sporów online, nie będzie w nich uczestniczyć. Klient proszony jest o kontakt wykorzystując podane dane kontaktowe, a Felder niezwłocznie skontaktuje się z
Klientem.__