ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(a továbbiakban: ÁSZF)

 

1.    Hatály

1.1.    A jelen ÁSZF a FELDER KG és a magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes és jogi személy szerződő partnerei (a továbbiakban: Vevő) közötti szerződésekre alkalmazandó, amelyeknek tárgya a FELDER KG által forgalmazott új, vagy használt gépek, berendezések (a továbbiakban: Gép) adásvétele (átruházása).
1.2.    A jelen ÁSZF nem vonatkozik a lízing keretében értékesített Gépekre, valamint a webshop-ban értékesített termékekre (gépek, alkatrészek, eszközök).
1.3.    A jelen ÁSZF szerint „fogyasztó” alatt azt a természetes személyt kell érteni, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

 

2.       A szerződés létrejötte

2.1.    A felek közötti szerződés abban az esetben jön létre, ha a Vevő az általa megvásárolni kívánt Gépet írásban megrendeli a FELDER KG-től (a továbbiakban: Rendelés) és amelyet a FELDER KG írásban visszaigazolt. A szerződés a FELDER KG általi visszaigazolás (a továbbiakban: Rendelés visszaigazolása) elküldésének napján jön létre.
2.2.    A 2.1. pontban foglaltak alkalmazandók, azaz a szerződés a Rendelés visszaigazolása elküldésének napján jön létre abban az esetben is, ha a FELDER KG a Vevő által leadott Rendelést megelőzően a Vevőt esetlegesen írásban tájékoztatta a megrendelni kívánt Géppel kapcsolatos szerződéses feltételeiről vagy ajánlatot tett. A Rendelést megelőzően a FELDER KG által tett ajánlatok vagy nyilatkozatok a FELDER KG-t nem kötik.
2.3.    Használt Gép(ek) értékesítése esetén a FELDER KG jogosult a szerződéstől -a FELDER KG teljesítését megelőzően- egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül elállni, amely esetben az esetlegesen már megfizetett vételár vagy előleg visszakövetelésén túlmenően a FELDER KG-val szemben egyéb igény (pl. kártérítés, kötbér, stb). érvényesítése kizárt.

 

3.       Vételár

3.1.    Gépek megrendelése esetén az árak a FELDER KG H-8300 Sümeg, Eitner utca – Ipari Park cím alatti lerakatában a Vevő általi átvételre érvényesek, a szállítási és csomagolási költséget nem tartalmazzák.
3.2.    Eltérő megállapodás hiányában az árak nettó árként értendők.
3.3.    Amennyiben a felek az egyedi szerződésben foglalót kötöttek ki, úgy az a Rendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül esedékes.
3.4.    Amennyiben a felek az egyedi szerződésben előleg fizetését kötötték ki, úgy az a Rendelés visszaigazolását követő 4 héten belül esedékes.
3.5.    Amennyiben az egyedi szerződésben kikötött foglaló és előleg együttes összege nem éri el a vételárat, úgy a fennmaradó összeg a Gép leszállítását megelőzően, a FELDER KG által küldött értesítés/bizonylat megküldését követő 8 napon belül esedékes.
3.6.    Amennyiben a felek az egyedi szerződésben a szerződéses ellenérték egészének vagy egy részének megfizetésére részletfizetésben állapodtak meg, úgy a Vevő köteles az egyedi szerződésben megállapított havi részleteket minden hónap 10. napjáig a FELDER KG bankszámlájára történő banki átutalás útján megfizetni. Az első havi részlet a szerződés tárgyát képező Gép(ek) Vevő részére történő átadását követő hónap 10. napján esedékes.
3.7.    A Vevő fizetési kötelezettségei teljesítésének napja az, amikor az adott összeget a FELDER KG számláján ténylegesen jóváírják.

 

4.    Teljesítési határidő, szállítás, üzembe helyezés

4.1.    A felek az egyedi szerződésben rögzítik a Gép gyártási idejét, amely alatt azt a határidőt kell érteni, amely a Gép legyártásához szükséges. A FELDER KG teljesítési határideje a gyártási időt követő 2 hét. A naptári hét vagy hónap szerint megállapított határidők esetén a határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. Több, eltérő gyártási idővel rendelkező Gép egyidejű megrendelése esetén eltérő megállapodás hiányában a FELDER KG valamennyi Gépet egyszerre köteles átadni a Vevőnek és a teljesítési határidő a leghosszabb gyártási idővel rendelkező Gépre vonatkozó teljesítési határidőnek felel meg.
4.2.    A FELDER KG teljesítési határideje azon a napon kezdődik, amelyen a Vevő valamennyi, a FELDER KG teljesítését megelőzően esedékes fizetési kötelezettségét (foglaló, előleg, stb.) teljesítette, azaz a FELDER KG mindaddig nem köteles a Gépet a Vevőnek átadni, amíg a Vevő a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette maradéktalanul. A Vevő késedelmének időtartamával a FELDER KG teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik.
4.3.    Eltérő megállapodás hiányában a Vevő a vétel tárgyát saját költségén és saját felelősségére szállítja el a FELDER KG H-8300 Sümeg, Eitner utca – Ipari Park cím alatti lerakatából. Ebben az esetben a FELDER KG írásban tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Gép mikor vehető át a fenti címen.
4.4.    Ha a felek abban állapodtak meg, hogy a FELDER KG a Vevő által megrendelt Gépet a Vevő által megjelölt címre szállít(tat)ja le, úgy a kárveszély fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén a Gép fuvarozónak történő átadáskor száll át a Vevőre, függetlenül attól, hogy melyik fél viseli a szállítási költséget.
4.5.    A FELDER KG teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Gépet a fuvarozónak átadta, vagy amelyen a Vevőt tájékoztatta arról, hogy a Gép a fentebb megjelölt címen átvehető.
4.6.    Amennyiben a felek abban állapodtak meg, hogy FELDER KG a Gépet üzembe helyezi a Vevő telephelyén, úgy az üzembe helyezés alatt a Gép felhasználói szintű beállításainak elvégzését kell érteni. Ebben az esetben a FELDER KG az üzembe helyezést a Vevővel írásban egyeztetett időpontban végzi el, míg a Vevő köteles az üzembe helyezéshez szükséges feltételeket (üzem illetve helyiség hőmérséklete min. 18 Cº, max. 30 Cº, megfelelő elektromos áram csatlakozás, elszívás, sűrített levegő, próbadarabok, segítő személy a súlyosabb gépelemek miatt, stb.) a megfelelő időben folyamatosan biztosítani. Amennyiben az egyedi szerződésben az „Ügyfél által biztosítandó segítő személyzet” jelölőnégyzet bejelöltésre kerül, úgy a Vevő köteles az ott megadott létszámú segítő személyt a beüzemelés során folyamatosan rendelkezésre bocsátani.
4.7.    A FELDER KG üzembe helyezési kötelezettsége független a Gép átadására vonatkozó kötelezettség teljesítésétől (osztható szolgáltatás), azaz az üzembe helyezéssel kapcsolatos esetleges vitás helyzetek nem jelentik azt, hogy a FELDER KG a Gép 4.5. pont szerinti átadásával késedelembe esett volna vagy annak ne tett volna eleget. A Vevő az üzembe helyezés késedelmes vagy hibás teljesítése miatt elállásra nem jogosult, illetve kártérítési igényt nem érvényesíthet a FELDER KG-val szemben (ide nem értve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő kárigényeket).
4.8.    A Gép tulajdonjoga a vételár maradéktalan megfizetésével száll át a Vevőre, a FELDER KG a tulajdonjogát a vételár megfizetéséig fenntartja. A Vevő a FELDER KG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt nem jogosult a Gépet megterhelni vagy elidegeníteni, illetve köteles azt rendeltetésszerűen használni.

 

5.       Késedelem, szerződésszegés, elállás

5.1.    Amennyiben a Vevő bármely esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy köteles az MNB által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének, de legalább évi 15 % mértékű késedelmi kamat megfizetésére.
5.2.    Amennyiben a Vevő késedelme a 15 napot meghaladja és fizetési kötelezettségét a FELDER KG által küldött felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem teljesíti, úgy a FELDER KG jogosult a saját döntése szerint a szerződéstől elállni, vagy továbbra is a teljesítést követelni.
5.3.    Amennyiben a felek részletfizetésben állapodtak meg és a Vevő a részlet megfizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Vevő a részletfizetési jogát minden további felszólítás vagy értesítés nélkül elveszíti és a teljes fennmaradó vételár a késedelem 9. napján egy összegben esedékessé válik (jogvesztés kikötése).
5.4.    Amennyiben a Vevő Gép átvételével késedelembe esik (azt nem szállít(tat)ja el, vagy a fuvarozótól nem veszi át), úgy az a FELDER KG egyidejű késedelmét kizárja. A 15 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a FELDER KG jogosult a szerződéstől elállni, valamint napi 50 EUR tárolási költséget felszámítani
5.5.    Amennyiben a FELDER KG a szerződéstől a Vevő szerződésszegése miatt elállt, úgy a Vevő köteles a Gépet a FELDER KG részére 3 napon belül visszaszolgáltatni (ide nem értve az átvételi késedelem miatti elállást), valamint a FELDER KG részére a Gép bruttó vételára 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért, továbbá ezen felül a Gép mindennemű (rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű) használatából eredő igazolt, de legalább 10 % mértékű értékcsökkenést (ide nem értve az átvételi késedelem miatti elállást) az elállást követő 3 napon belül megfizetni.
5.6.    Amennyiben a FELDER KG a Gép átadásával késedelembe esik és a késedelme a 15 napot meghaladja, azonban átadási kötelezettségét a Vevő által küldött felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem teljesíti, úgy a Vevő jogosult a saját döntése szerint a szerződéstől elállni, vagy továbbra is a teljesítést követelni.
5.7.    A FELDER KG esetleges szerződésszegéséből eredően a Vevő elmaradt vagyoni előny címén legfeljebb a Gép bruttó vételára 20 %-ának megfelelő mértékű igazolt kártérítési igény érvényesítésére jogosult a FELDER KG-val szemben, a FELDER KG ezt meghaladó kártérítési felelőssége a Vevő elmaradt vagyoni előnyéért kizárt. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.
5.8.    Amennyiben a Vevő bármely szerződéses kötelezettségének nem tesz határidőben eleget és a FELDER KG felszólítja őt a szerződésszerű teljesítésre, úgy a Vevő köteles minden egyes (akár ismételt) felszólítás esetén 100 EUR kötbért fizetni a FELDER KG részére.

 

6.    Szavatosság
6.1.    A használt Gép(ek) vonatkozásában a FELDER KG szavatossági felelőssége kizárt, míg a FELDER KG az új Gép(ek)re a hatályos magyar jogszabályok szerint vállal szavatosságot az alábbi 6.2. - 6.7. pontokban foglaltak figyelembevételével.
6.2.    A fogyasztónak nem minősülő Vevő szavatossági, illetve a hibás teljesítésből eredő bármely más (pl. kártérítési) igényeinek az elévülési ideje 6 hónap.
6.3.    A FELDER KG a Gép meghatározott célra való alkalmasságért csak abban az esetben tartozik szavatossági felelősséggel, ha a Rendelésben a Vevő ezt a célt pontosan meghatározta és a FELDER KG ezt a Rendelés visszaigazolásában kifejezetten elfogadta.
6.4.    A Vevő a hibajelenséget írásban köteles a FELDER KG részére bejelenteni, (fotó vagy videó mellékletetekkel) amelynek tartalmaznia kell a hibajelenség részletes és pontos leírását, valamint a Vevő által kijelölt kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (e-mail, telefonszám).
6.5.    A FELDER KG vállalja, hogy a szabályszerű hibabejelentés kézhezvételét követően 48 órán belül, elsősorban Service Helpdesk-en (számítógépes internetes távoli elérésen) keresztül megkezdi a hiba feltárását, feltéve, hogy a Vevő által kijelölt kapcsolattartó személy ezalatt folyamatosan telefonon rendelkezésre áll és a Gépet a FELDER KG kérésének megfelelően működtetni tudja. Amennyiben a Géppel bármely okból nem létesíthető internetes távkapcsolat (pl. internetelérés hibája, áramszünet, stb), úgy a FELDER KG a hibabejelentéstől, vagy ha az internetes távkapcsolat a hibabejelentést követően szakad meg, úgy a távkapcsolat megszakadásától számított 72 órán belül szerviz technikus kiküldésével a helyszínen megkezdi a hiba feltárását.
6.6.    A FELDERG KG a szabályszerűen bejelentett hiba kijavítását a hiba jellegére tekintettel egy ésszerű és elvárható határidőn belül vállalja elvégezni. Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személytől (pl. gyártó) alkatrész megrendelése szükséges, úgy a FELDER KG a jelen pontban foglalt ésszerű és elvárható határidőn belüli javítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a hiba okának feltárását követő 24 órán belül az adott alkatrészt megrendeli és annak kézhezvételét követő 48 órán belül beszereli.
6.7.    A Vevő köteles a Gépet a karbantartási és üzemeltetési leírásban szereplő követelményeket betartva üzemeltetni és karbantartani, illetve a Gépet rendeltetésszerűen használni. A Vevő a Gépen bárminemű javítást vagy átépítést, illetve a Gépen futó szoftver módosítását/törlését a FELDER KG előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem végezhet. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén az ebből eredő hibák vonatkozásában a FELDER KG-t szavatossági felelősség nem terheli. Ugyancsak kizárt a FELDER KG szavatossági felelőssége a hibabejelentés késedelméből adódó hibák, valamint a rendeltetésszerű használat mellett a természetes elhasználódás folytán fogyó, kopó alkatrészek vonatkozásában is.

 

7.    Alkalmazandó jog, választott bírósági kikötés
7.1.    A fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén bármely vita elbírálására, amely a felek közötti szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét.
7.2.    A felek közötti szerződésre a magyar jog alkalmazandó, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

 

8.    Egyéb rendelkezések
8.1.    A felek közötti jognyilatkozatok kizárólag írásban tehetők meg joghatályosan. Az e-mailt a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik azzal, hogy a szerződéstől való elállás/felmondás e-mailben nem, csak postai úton, tértivevényes küldeményként tehető meg érvényesen.
8.2.    A FELDER KG jogait és kötelezettségeit kizárólag a Rendelés visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF határozza meg. A Rendelés visszaigazolást követően (pl. a Gép beüzemelésekor) a FELDER KG nevében tett és a Rendelés visszaigazolásban, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott vagy ezekkel ellentétes tartalmú bármely (különösen, de nem kizárólagosan jogról vagy követelésről való lemondást, tartozás vagy kötelezettség elismerését tartalmazó vagy a vételárra, szállítási határidőre, szavatosságra, jótállásra, vagy egyébként a felek között a 2. pont szerint létrejött szerződés tartalmának módosítására vagy kiegészítésére vonatkozó) jognyilatkozat kizárólag abban az esetben érvényes és a Vevő arra kizárólag abban az esetben alapíthat jogot, ha azt a FELDER KG által cégszerűen aláírt, írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja tette, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy nyilatkozatát a FELDER KG utólag írásban jóváhagyta. A FELDER KG munkavállalói és teljesítési segédei (fuvarozó, beüzemelést végző alvállalkozó) nem tekindendők a jelen pontban foglaltak tekintetében a FELDER KG képviselőinek, illetve a képviseleti jogosultságuk a FELDER KG teljesítésével kapcsolatos és az ilyenkor szokásos tények, körülmények tanúsítására (a Gép beüzemelése, átadása, leszállítása, betanítás megtörténte) korlátozott.
8.3.    Amennyiben a címzett fél részére az egyedi szerződésben feltüntetett lakcímére vagy székhelyére tértivevénnyel küldött postai küldemény a feladóhoz ”nem kereste”, ”elköltözött” vagy „címen ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a címzett az átvételt megtagadta, vagy egyébként más okból nem kézbesíthető, úgy a jognyilatkozatot a postára adást követő 5. (ötödik) napon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

A FELDER KG részéről külön tájékoztatást kaptam azokról a szerződéses feltételekről, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól (a fenti ÁSZF-ben félkövér betűkkel szedett, aláhúzott rendelkezések), illetve a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát megismerhessem. A jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvastam, megértettem és annak rendelkezéseit elfogadom.

 

 

Kelt: ………………., ……………….                 (Aláírás és (cég)név vagy bélyegző): ……………………………………………