Všeobecné obchodní podmínky

FELDER KG
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol

I. Základné pojmy
(1) Pod pojmom podnikateľ sa rozumie osoba zapísaná v slovenskom obchodnom registri, osoba,
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než
živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná
do príslušnej evidencie.
(2) Pod pojmom spotrebiteľ sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
(3) Podnikateľ alebo spotrebiteľ sú tiež ďalej nazývaní zákazník alebo kupujúci.
(4) Predávajúci a dodávateľ je obchodná spoločnosť FELDER KG, so sídlom KR Felder Strasse 1,
A-6060 Hall in Tirol, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Zemského súdu v Innsbrucku pod
číslom FN 213629k.
(5) Obchodná spoločnosť FELDER Slovensko s.r.o., so sídlom Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 50697439, je zástupcom spoločnosti FELDER KG s oprávnením v jej mene
uzatvárať zmluvy, podpisovať a uplatňovať práva predávajúceho z nich vyplývajúce. FELDER
Slovensko s.r.o. svojím menom poskytuje pozáručný servis predmetov kúpy.

II. Uzatvorenie zmluvy
(1) Obchodné podmienky platia pre všetky súčasné a budúce obchodné vzťahy.
(2) Obchodné podmienky zákazníka, ktoré budú odchylné, v rozpore s týmito podmienkami alebo ich
budú dopĺňať, nie sú súčasťou zmluvy, a to ani v prípade, že budú vzaté na vedomie, ibaže by bol
udelený výslovný písomný súhlas s ich platnosťou.
(3) Objednaním tovaru zákazník prehlasuje, že má záujem o kúpu objednaného tovaru. Zmluva je
uzatvorená vyplnením objednávkového formulára, súhlasom s vystavenou ponukou alebo ich
podpísaním oboma zmluvnými stranami. Prípadné zmeny a doplnky objednávky predpokladajú
ďalšiu dohodu zmluvných strán o zmene zmluvy, resp. objednávky, ktoré zmluvné strany potvrdia.
Zmeny a doplnky sú platné taktiež, ak sú potvrdené elektronicky, za predpokladu, že boli druhej
zmluvnej strane doručené. Predávajúci vždy následne potvrdí objednávku do dvoch týždňov od
uzavretia zmluvy, ak splnenie nenastane skôr.

III. Ceny
(1) Všetky ceny platia pre dodávky zo závodu A-6060 Hall in Tirol, Rakúsko.
(2) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, považuje sa celková cena za pevnú cenu bez DPH. Spotrebiteľom a
podnikateľom, ktorí nie sú platcami DPH, je k tejto cene pripočítaná DPH v zákonnej výške.
(3) Ceny neobsahujú náklady za zaslanie a dopravu.

IV. Dodávka
(1) Všetky dodávky sú realizované, pokiaľ nie je dohodnuté inak, zo závodu A-6060 Hall in Tirol, na
riziko a účet kupujúceho.
(2) Ak je tovar podnikateľovi na jeho žiadosť zaslaný, u neho postavený alebo inštalovaný, prechádza
riziko nebezpečenstva náhodného poškodenia a náhodného zhoršenia opustením závodu na
podnikateľa bez ohľadu na to, či sa odoslanie vykonáva z miesta plnenia a kto znáša prepravné
náklady.
(3) Ak bola v objednávke so spotrebiteľom dohodnutá preprava a poistenie, prechádza riziko
nebezpečenstva náhodného poškodenia a náhodného zhoršenia predanej veci taktiež pri kúpe so
zaslaním až odovzdaním veci spotrebiteľovi.
(4) Pokiaľ zákazník tovar nepreberie včas a pokiaľ výslovne alebo mlčky odmietne prevziať tovar aj
po stanovení primeranej dodatočnej lehoty, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť a požadovať
náhradu škody. To isté platí pri omeškaní s úhradou dohodnutej konečnej sumy.
(5) Vlastnícke právo k obalom prechádza na odberateľa okamžikom predania a prevzatia tovaru a s
ním aj všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch.

V. Dodací termín, vyššia moc, štrajk, výluka, subdodávatelia
(1) Uvedené dodacie termíny sú dojednané v časovom rámci.
(2) Uvedené dodacie termíny môžu byť dodržané len pri úplnom a včasnom zaistení dodávok
prostredníctvom dopravcu dojednanom kupujúcim. Poruchy v obchodnej činnosti predávajúceho
alebo u jeho subdodávateľov, za ktoré predávajúci nezodpovedá, najmä štrajky, výluky ako aj
prípady vyššej moci, ktoré spočívajú v nepredvídateľných a nezavinených udalostiach, majú za
následok primerané predĺženie dodacej lehoty.
(3) Dohody dojednané po uzavretí zmluvy, najmä ohľadom technických detailov, ktoré môžu ovplyvniť
dodaciu lehotu, majú za následok jej primerané predĺženie.
(4) V prípade omeškania dodávky, ktoré spočíva v okolnostiach, za ktoré predávajúci nezodpovedá,
je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty bude
dodávku písomne urgovať a táto nebude poskytnutá v priebehu ďalšej primeranej dodatočnej
lehoty, počnúc dňom prijatia písomnej námietky omeškania. Ďalšie nároky zákazníka na náhradu
škody sú vylúčené.
(5) Pri škodách spôsobených omeškaním dodávky zodpovedá predávajúci iba za úmysel a hrubú
nedbanlivosť.
(6) Ak sa predávajúcemu podľa ods. 2 znemožní alebo neprimerane sťaží dodávka alebo plnenie,
je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi, akonáhle sa o nej dozvie; povinnosť
predávajúceho dodať zaniká.

VI. Platba
(1) Ak nie je dohodnuté inak, je kúpna cena vrátane eventuálnych vedľajších nákladov splatná
najneskôr v priebehu 12 dní od dátumu vystavenia faktúry.
(2) Pre včasnosť platby je rozhodujúce pripísanie platby na účet predávajúceho.
(3) Platobné poukážky a šeky budú prijaté len podľa osobitnej dohody a len za účelom platby pri
zaúčtovaní všetkých nákladov.
(4) Predávajúci má voči podnikateľovi nárok na úroky z omeškania vo výške 1,5 % mesačne z
neuhradenej čiastky kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje nárok preukázať a uplatniť náhradu
škody vzniknutej omeškaním.
(5) Predávajúci má voči spotrebiteľovi nárok na úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej
sadzby stanovenej Národnou bankou Slovenska zvýšenej o 7 percentuálnych bodov.
(6) Ak nebudú čiastkové pohľadávky včas zaplatené alebo ak bude na majetok zákazníka podaný
návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, je predávajúci oprávnený s
okamžitou účinnosťou vyhlásiť za splatné všetky dosiaľ nezaplatené pohľadávky.
(7) Ak zákazník dlhuje platby za viaceré faktúry alebo čiastočné pohľadávky, môže predávajúci určiť,
že splátka bude najskôr započítaná na starší dlh.
(8) V prípade omeškania prislúcha predávajúcemu náhrada nákladov účelne vynaložených na
vymáhanie dlžnej čiastky voči kupujúcemu

VII. Zodpovednosť za vady
(1) Predávajúci uspokojí v prípade vád nároky kupujúceho podľa vlastnej voľby, a to vykonaním
opravy, náhradnou dodávkou alebo znížením ceny. Nároky na náhradu škody sú vylúčené.
(2) Zákazník je povinný tovar bezodkladne skontrolovať a bez zbytočného odkladu písomne a
konkrétne reklamovať prípadné vady.
(3) Ak je zákazník spotrebiteľ, má v prípade vady na výber, či sa má jeho nárok uspokojiť formou
opravy alebo náhradnou dodávkou. Predávajúci je však oprávnený odmietnuť spôsob zvoleného
náhradného plnenia, ak je toto možné len s neprimeranými nákladmi a je k dispozícii iný spôsob
dodatočného plnenia bez podstatnej ujmy pre spotrebiteľa.
(4) Na odstránenie vád je zákazník povinný poskytnúť predajcovi primeranú lehotu; v opačnom
prípade zanikajú nároky z vád akéhokoľvek druhu. Ak sa v priebehu lehoty na odstránenie vád,
určenej primerane ku všetkým okolnostiam, nepodarí poskytnúť nápravu plnenia, môže zákazník
od zmluvy odstúpiť alebo žiadať zníženie kúpnej ceny. Zákazník nemá právo na odstúpenie od
zmluvy, pokiaľ ide iba o nepatrné vady.
(5) Na tovar zakúpený podnikateľom sa vzťahuje záruka za kvalitu v dĺžke minimálne 12 mesiacov
odo dňa vystavenia faktúry.
(6) Spotrebiteľ musí vady tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Spotrebiteľ sa
môže práva zo zodpovednosti za vady domáhať na súde, iba pokiaľ vady vytkol najneskôr do
24 mesiacov po prevzatí tovaru.
(7) Zákazník je povinný prísne dodržiavať návody k obsluhe dodávané spolu s tovarom. Pri
nedodržaní návodu na obsluhu nevzniká zodpovednosť predávajúceho.
(8) Dojednané vlastnosti predmetu zmluvy, ktoré je predávajúci povinný zabezpečiť, vyplývajú
výhradne zo zmluvných dojednaní so zákazníkom a nie z propagácie tovaru, reklamy,
prospektov a pod. Zákazník neobdrží záruky v právnom zmysle.

VIII. Nárok predajcu na náhradu za užívanie
Ak zákazník vráti vec kvôli odstúpeniu alebo neplneniu, je predávajúci oprávnený za
dovtedajšie užívanie veci požadovať úhradu za užívanie, ako aj náklady na navrátenie
do predošlého stavu. Pre výpočet nárokov na náhradu za užívanie sa zohľadní vizuálny a
technický stav vráteného predmetu kúpy. Úhrada za užívanie činí najmenej 30 % kúpnej ceny
netto, ako aj ďalší poplatok za používanie vo výške 4 % z celkovej úhrady za každý započatý
kalendárny mesiac.

IX. Zodpovednosť
Zodpovednosť zákonných zástupcov, poverených osôb a zamestnancov predávajúceho voči
zákazníkovi je okrem prípadov úmyslu a hrubej nedbanlivosti vylúčená.

X. Výhrada vlastníctva
(1) Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar vrátane všetkých súvisiacich
pohľadávok predávajúceho vo vlastníctve predávajúceho.
(2) V prípade ďalšieho predaja pred úplným zaplatením kúpnej ceny postúpi zákazník svoje
pohľadávky voči dlžníkovi predávajúcemu vo výške svojich záväzkov voči predávajúcemu.
Zákazník je povinný predávajúcemu písomne potvrdiť postúpenie pohľadávok.
(3) Pri zásahu tretej osoby, predovšetkým pri exekúcii predmetu kúpy, je zákazník povinný túto
skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu a tretiu osobu zároveň upozorniť na výhradu
vlastníckeho práva predávajúceho. Zákazník uhradí všetky náklady, ktoré musia byť vynaložené
na zrušenie zásahu a na opätovné zaobstaranie predmetu kúpy.
(4) Kým výhrada vlastníckeho práva trvá, je predaj, založenie, prevod vlastníctva, prenájom
alebo iné prenechanie predmetu kúpy obmedzujúce zaistenie predávajúceho prípustné len s
predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
(5) Počas trvania výhrady vlastníckeho práva je zákazník oprávnený k držbe a používaniu
predmetu kúpy.
(6) V prípade porušenia povinností zákazníka stanovených v ods.1 až 5 má predávajúci právo od
zmluvy odstúpiť.

XI. Odstúpenie
(1) Odhliadnuc od iných zákonných a zmluvných dôvodov je predávajúci oprávnený odstúpiť
od zmluvy, ak zákazník uviedol nesprávne údaje o svojej bonite, zastavil svoje platby alebo
čiastkové platby, na jeho majetok je podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo sa
hospodárske pomery zhoršia natoľko, že nemožno od predávajúceho spravodlivo požadovať,
aby bol zmluvou viazaný.
(2) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy vyskytnú okolnosti,
kvôli ktorým nie je dodanie možné alebo ho nemožno z hospodárskeho hľadiska spravodlivo
požadovať

XII. Príslušný súd a rozhodné právo
(1) Spory z toho právneho vzťahu vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom bude
rozhodovať súd, ktorý bude vecne a miestne príslušný podľa slovenského právneho poriadku.
(2) Právny vzťah sa riadi právom krajiny, v ktorej má kupujúci svoje sídlo, resp. miesto podnikania,
s vylúčením spätných odkazov noriem zahraničného práva.

XIII. Ostatné
(1) Zmeny a doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok musia mať pre svoju účinnosť
písomnú formu. Kupujúci objednávkou potvrdzuje súhláhlas so všeobec. obchodnými
podmienok.
(2) Od požiadavky písomnej formy možno upustiť taktiež iba písomne.
(3) Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti, vrátane tých, ktoré vyplývajú z
týchto obchodných podmienok, na autorizovaného zmluvného predajcu a oslobodiť sa tak
zo svojich povinností. V súvislosti s týmto prevodom mení sa taktiež miesto plnenia na sídlo
zmluvného predajcu. Zákazník musí byť o tejto skutočnosti neodkladne informovaný. Zákazník s
týmto súhlasí.
(4) Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení nespôsobuje neúčinnosť či neplatnosť
ostatných ustanovení.
(5) Ak by mali byť jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinné, vykladajú sa v tom zmysle,
že namiesto nich je v rámci týchto podmienok zamýšľané prípustné ustanovenie.
(6) Ak spotrebiteľ objednáva tovar elektronickou cestou, predávajúci bezodkladne potvrdí
doručenie objednávky. Potvrdenie o doručení objednávky ešte neznamená záväzné potvrdenie
objednávky. Potvrdenie doručenia objednávky môže byť spojené s vyhlásením o potvrdení
objednávky. Predávajúci pri elektronickej objednávke od spotrebiteľa uloží text zmluvy a zašle
mu ho spolu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami e-mailom ešte pred uzatvorením
zmluvy.
(7) Ustanovenia o zodpovednosti za vady a záruke FELDER KG sú uvedené v príslušnom návode
na obsluhu, poprípade na internetovej stránke FELDER KG pod www.felder.sk/sk-cz/vseobecneobchodni-
podminky.html. Predávajúci s nimi kupujúceho písomne oboznámi pred uzatvorením
zmluvy.

XIV. Zvláštne ustanovenia pre spotrebiteľské obchody
(1) Náklady na dodávku: Náklady na zaslanie, príp. prepravu znáša kupujúci.
(2) Zmluvné vzťahy s kupujúcimi - spotrebiteľmi, ako aj súdna príslušnosť pre rozhodovanie sporov
z tohto vzťahu sa riadi právom zeme, v ktorej má spotrebiteľ svoje bydlisko.
(3) Právo spotrebiteľa na odstúpenie pri zmluvách uzatvorených na diaľku (t. j. bez súčasnej
fyzickej prítomnosti zmluvných strán):
1. Spotrebiteľ má právo zrušiť zmluvu voči predávajúcemu do 14 dní od prevzatia tovaru.
Zrušenie nemusí obsahovať žiadne odôvodnenie a prehlasuje sa voči predávajúcemu písomnou
formou alebo vrátením tovaru, pričom k zachovaniu lehoty postačuje včasnej odoslanie.
Právo odstúpiť od zmluvy nemožno uplatniť, ak sa zmluva týka poskytovania služieb, ak bolo
so súhlasom spotrebiteľa zahájené plnenie pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
alebo tovar bol upravený alebo prispôsobený podľa požiadaviek spotrebiteľa, alebo pre
svoj charakter nemôže byť vrátený. O úpravu podľa požiadaviek spotrebiteľa ide vždy, ak je
spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý nie je obsiahnutý v katalógu predávajúceho.
2. Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení práva na zrušenie zmluvy vrátiť tovar späť. Náklady
na vrátenie tovaru znáša pri uplatnení práva na zrušenie spotrebiteľ. Ak dodaný tovar
nezodpovedá objednanému tovaru, znáša náklady na vrátenie predávajúci.
3. Ak odstúpi od zmluvy predávajúci z dôvodu na strane spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný
okrem náhrady skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru poskytnúť
predávajúcemu náhradu za používanie tovaru určenú podľa jeho opotrebenia. Náhrada
za užívanie je dohodnutá vo výške 0,5% kúpnej ceny za každý začatý kalendárny deň od
doručenia tovaru kupujúcemu až po prevzatie tovaru od spotrebiteľa.
Ak si spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci právo na náhradu
skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (náklady na dopravu a
manipuláciu).
4. Právo na odstúpenie neexistuje u dodávok strojov, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácie
zákazníka alebo ktoré, na základe ich vlastností, nie je možné zaslať späť. O výrobu podľa
špecifikácie zákazníka ide najmä vtedy, ak je spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý nie je
obsiahnutý v dodávateľskom katalógu.
(4) Prípadný spor je možné riešiť i mimosúdnou cestou. Riešiť spotrebiteľské spory je oprávnená
Slovenská obchodná inšpekcia či finančný arbiter. Návrh na mimosúdne riešenie podáva
iba spotrebiteľ, a to až potom, čo sa mu spor s predávajúcim nepodarilo vyriešiť zmiernou
cestou. Spotrebiteľ môže podať návrh najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy sa na predávajúceho
v súvislosti so sporom obrátil. Pokiaľ strany v priebehu konania neuzatvoria dohodu alebo
spotrebiteľ neprehlási, že svoju účasť v konaní ukončuje, skončí mimosúdne riešenie uplynutím
90 dní od zahájenia.

Informace k Online-urovnání sporu:
Evropská komise poskytuje platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/ pro urovnávání
sporu online. Vycházíme z toho, že v každém případě dokážeme s našimi zákazníky najít uspokojivé
řešení. Z tohoto důvodu a z důvodu, že nejsme zavázáni k účasti na této platformě, se této nezúčastňujeme.
Kontaktujte nás laskavě na uvedeném spojení, my se s Vámi obratem spojíme.